ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท ลิขสิทธิ์ รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ทำนองเพลง หัตถกรรมไทยหมวกใบร่มข้าว
  1. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่ และ นายวิกรม กรุงแก้ว

- 21 พ.ค. 62
20 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจาก มรภ.ภูเก็ต   
10 ส.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารไปยัง มรภ.ภูเก็ต   
05 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 62  จนท.เสนออธิการลงนาม   
25 ก.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขคำขอ   
22 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
20 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจาก มรภ. ภูเก็ต   
03 มิ.ย. 62  จนท.ส่งหนังสือสัญญาไปยัง มรภ.ภูเก็ต   
31 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ค. 62  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
21 พ.ค. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอ / หนังสือสัญญาโอนสิทธิ / หนังสือมอบอำนาจ   

-
2
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องออร์เคสตร้าเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตักสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 61
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์    
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
3
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ตเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตักสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 61
25 มี.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มี.ค. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์    
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
4
 การประพันธ์คำร้องเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตกสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 61
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
5
 แอปพลิเคชั่น Siam Dino 360 Tour
  1. นางพลอยพรรณ จิตราช

- 11 ก.ค. 61
24 ธ.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้างสรรค์   
19 ธ.ค. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
19 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการแจ้งจดทะเบียนข้อมูลสิทธิ์   
19 ก.ย. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
07 ส.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  แจ้งผุ้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
01 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอ หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์   
11 ก.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   

-
6
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ต เพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด    
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
7
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงเพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61   แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
8
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
9
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตักสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
10
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง ตับนกออร์เคาตร้า
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
11
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง Christopher Colombus
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์    
18 มิ.ย. 61   จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
12
 การประพันธ์คำร้องเพลง มหาสารคามนามลือ
  1.  นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
01 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม    
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
13
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ตเพลง มหาสารคามนามลือ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
30 มี.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
22 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม    
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
14
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงเพลง มหาสารคามนามลือ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
15
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง มหาสารคามนามลือ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
16
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเช็คชื่อการเข้าเรียนด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud Computing
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก

- -
01 ธ.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียสำเนาให้ผู้สร้างสรรค์   
13 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิจากกมฯ   
25 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิจย์จังหวัดมหสารคาม   
20 ต.ค. 60  จนท.เตรียมเอการเสนออธิการ   
20 ต.ค. 60  จนท.เตรียมเอการเสนออธิการ   
18 ต.ค. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมและเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
18 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
17
 โน็ตเพลงทำนองเพลง เพลงจิตวิญญาณแห่งอีสาน
  1. นายอรรคพงศ์ ภูลายยาว

- 29 ส.ค. 60
23 ม.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมุลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 ม.ค. 60  จทน.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
16 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
10 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์   
08 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการลงนาม    
04 ธ.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
14 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรม   
06 ต.ค. 60  เจ้าหน้าที่ ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการ UIC   
20 ก.ย. 60  จนท.จัดส่งเอกสารไปยังอธิการ   
19 ก.ย. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
16 ก.ย. 60  จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
29 ส.ค. 60  จนท.รับคำขอ   

-
18
 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ (ศิลปกรรม ภาพถ่าย รถราง)
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

- 20 ก.ย. 60
10 ธ.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ    
08 ธ.ค. 60  จนท.รับหนังสือที่งาสารบรรรณ   
06 ธ.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการลงนาม   
04 ธ.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารแก้ไข   
14 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
26 ก.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 ก.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ก.ย. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
20 ก.ย. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ   
20 ก.ย. 60  จนท.รับคำขอ ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
19
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มคอ 3 และ 5
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และคณะ

ว.16473, 3534 08 ก.พ. 60
09 พ.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลไปยังกรมฯ   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
08 ก.พ. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
20
 MBS: Grade Submittion System
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และคณะ

ว6471, 353485 08 ก.พ. 60
09 พ.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังนักวิจัย   
30 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลไปยังกรมฯ   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
08 ก.พ. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
21
 กลอนอธิบายเรื่องเพลงหน้าพาทย์
  1. อาจารย์ยสพรรณ พันระศรี

- 02 ธ.ค. 59
27 ก.พ. 60
[ล่าสุด]
 จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ และส่ง EMS ไปที่กรมฯ   
21 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
20 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารการแก้ไข ตามหนังสือคำสั่งจากกรม   
20 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรม   
01 ก.พ. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ธ.ค. 59  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
22
 ทำนองเพลง, โน็ตเพลง การเดินทาง
  1. อ.อรรคพงศ์ ภูลายยาว

- 17 พ.ย. 59
11 เม.ย. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มี.ค. 60  จนท.รับสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
27 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ และส่ง EMS ไปยังกรมฯ   
20 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารการแก้ไข ตามหนังสือคำสั่งจากกรมฯ   
20 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขจากกรมฯ   
01 ก.พ. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 ก.พ. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
15 ม.ค. 60  นักวิจัยส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   
01 ธ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   
17 พ.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
23
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการตรวจรับรักษาคนไข้ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  1. อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. ศิวากร ผลสว่าง

- -
08 ธ.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้างสรรค์   
06 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
07 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
10 ต.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งสัญญาโอน   
26 ก.ย. 59  จนท.เตรียมสัญญาโอนให้ผู้สร้างสรรค์และจัดส่ง ems   
08 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
24
 ม่วนซื่นเพลงไทย ม่วนใจอาเซี่ยน MUAN PLENG THAI MUAN JAI ASEAN
  1. ผศ.ดร.คมกริช การินทร์

- 09 ส.ค. 59
15 พ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไปยังผู้สร้างสรรค์   
15 พ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ   
13 ต.ค. 59  จนท.ส่งเอกสาร"รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ไปยังสำนักลิขสิทธิ์" *EMS   
04 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม "รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์"   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัดฯ   
30 ส.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เข้ามาเซ็นสัญญาโอนสิทธิ   
22 ส.ค. 59  เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสาร และร่างสัญญาโอน   
19 ส.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
11 ส.ค. 59  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
09 ส.ค. 59  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/เอกสาร   

-
25
 การสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตกรรมบนผ้าใยไหม
  1. รศ.ดร.บุญทัน เชษฐสุราชฃษฎร์

- 25 ก.ค. 59
31 ต.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
25 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือสำคัญการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
05 ต.ค. 59  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์ (EMS)   
05 ต.ค. 59  จนท. รับเอกสารที่งานสารบรณ   
26 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำรับรองประกอบการแจ้งข้อมูล ลิขสิธิ์ เสนออธิการเพื่อลงนาม   
18 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือให้ส่งเอกสารประกอบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิเพิ่มเติม "รับรองประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์"   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
16 ส.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอน   
25 ก.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอน   
25 ก.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบเบื้องต้น   

-
26
 สิ่งบันทึกเสียง สีสันอีสาน
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 27 มิ.ย. 59
21 ก.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์   
11 ส.ค. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
08 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
29 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการ   
29 มิ.ย. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอน   
27 มิ.ย. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
27
 ทำนองเพลงลุ่มน้ำโขง
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
28
 เพลงวิถีชีวิต (ทำนอง)
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
29
 ทำนองเพลงน้ำค้างยามเช้า
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
30
 ทำนองเพลงเมื่อครั้งหน้าหนาว
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
31
 ทำนองเพลงสวรรค์บ้านนา
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
32
 ทำนองเพลงความสุขที่พอเพียง
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
33
 ทำนองเพลงอาทิตย์อัสดง
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
34
 ทำนองเพลงรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
35
 ทำนองเพลงต้นข้าว
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
19 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
36
 ทำนองเพลงดินแดนแห่งศรัทรา
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59
17 มิ.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
10 พ.ค. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   

-
37
 โน้ตเพลงจะเข้ลำเพลิน งานประพันธ์เพลงเดียวสำหรับจะเข้จากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58
01 ธ.ค. 58
[ล่าสุด]
 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   

-
38
 ทำนองเพลงจะเข้ลำเพลิน งานประพันธ์เพลงเดียวสำหรับจะเข้จากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58
01 ธ.ค. 58
[ล่าสุด]
 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
39
 ทำนองเพลงผสานศิลป์ถิ่นไทยอีสาน งานสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายไทยจากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58
01 ธ.ค. 58
[ล่าสุด]
 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
40
 ทำนองเพลงผสานศิลป์ถิ่นไทยอีสาน งานสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายไทยจากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58
01 ธ.ค. 58
[ล่าสุด]
 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
41
 ระบบสารบรรณและปฏิทินนัดหมาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
  2. นายเกรียงไกร นามพุทธา
  3. อ.อรุณ แก้วมั่น
  4. ผศ.ดร.บังอร กุมพล
  5. นายธีระศักดิ์ ธงยันต์
  6. นายมานพ นามมณี

- 20 พ.ค. 57
29 พ.ค. 57
[ล่าสุด]
 ผู้สร้างสรรค์นำส่งเอกสารเพิ่มเติม / เจ้าหน้าที่ IP แจ้งให้ส่งไฟล์รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
21 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอและตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
42
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกออนไลน์ บ้านหวายหลึ่ม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. นายอาทิตย์ ทองธิสาร

292533 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
43
 ระบบบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน บ้านดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. นายอนุสรณ์ หงษ์ศรี

292532 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
44
 ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ (ฝ่ายผลิต)
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. นายนัทรี สังข์รุ่ง

292531 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
45
 ระบบบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.อานันทิพย์ โวอ่อนศรี
  3. น.ส.บังอร บุญแปลง

292530 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
46
 ระบบบริหารจัดการการยืมคืนครุภัณฑ์บ้านท้ายทุ่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.เสาวลักษณ์ สาคุณ
  3. น.ส.กมลชนก คุณพระมา

292534 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
47
 ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.สุพรรณิการ์ วงษ์สินธ์
  3. น.ส.อมร นิตุธร

292535 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
48
 ระบบบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.ธิดารัตน์ เดชณรงค์พร
  3. น.ส.ปณัฐดา พนมเขต

292536 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
49
 ระบบบริหารจัดการช้อมูลสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  1. นายเกษมสุข พิมูลชาติ
  2. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  3. น.ส.นภาพร ศรียงยศ

292537 30 พ.ค. 56
11 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   

-
50
 ผ้าลายแส่ว 210 ลาย

- 23 ก.ย. 56
11 ต.ค. 56
[ล่าสุด]
 เจ้าหน้าที่IP แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
-  ตรวจสอบเอกสาร   

-
51
 โปรแกรมตัดคำภาษาไทย โดยวิธีการเทียบข้อความและเทียบคำที่ยาวที่สุด
  1. นายวุฒิชัย วิเชียรไชย

- 01 ม.ค. 54 ยื่นขอจดทะเบียน
-
1


ติดตามข้อมูลข่าวสารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ www.ipmo.msu.ac.th