ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ท่ารำ การแสดงสร้างสรรค์สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย "กินรีปาเต๊ะ"
  1. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่ และ นายวิกรม กรุงแก้ว

- - 21 พ.ค. 62
20 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด    
19 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจาก มรภ.ภูเก็ต   
10 ส.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารไปยัง มรภ.ภูเก็ต   
05 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 62  จนท.เสนออธิการลงนาม   
25 ก.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขคำขอ   
20 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
21 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไปยังพาณิชย์จังหวัด    
31 พ.ค. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ค. 62  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
21 พ.ค. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอ / หนังสือสัญญาโอนสิทธิ / หนังสือมอบอำนาจ   

-
2
 ตู้ปรึกษาทนายความสายด่วนอัจฉริยะผ่านระบบ VDO Conference
  1. อ.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย

- - 16 ก.ย. 62
27 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
16 ก.ย. 62  รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
3
 ฉากกั้น
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000659 - 24 ธ.ค. 61
01 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
12 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศโฆษณาฯ ครั้วที่ 1 จากกรมฯ   
22 ก.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
22 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 ก.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ก.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด   
09 ก.ค. 62  จนท.ประสานนักวิจัยแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
15 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
4
 ราวจับพยุงตัว
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000658 - 23 พ.ย. 61
13 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
13 ส.ค. 62  จนท.รับเอการจากงานสารบรรณ   
05 ส.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่เติม   
31 ก.ค. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพอ่มเติมตามคำสั่งกรมฯ   
18 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากรกมฯ   
15 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   

-
5
 แผ่นกระเบื้องไม้ 1
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000809 - 24 ธ.ค. 61
21 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
09 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ    
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 ก.พ. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
6
 แผ่นกระเบื้อง 3
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

- 1902000806 24 ธ.ค. 61
21 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
09 ก.ย. 62   จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
27 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
7
 แผ่นกระเบื้อง 4
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000810 - 24 ธ.ค. 61
21 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
09 ก.ย. 62   จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
27 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
8
 แผ่นกระเบื้อง 5
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000811 - 24 ธ.ค. 61
21 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
09 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
9
 แผ่นกระเบื้องโมเสก 6
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000807 - 24 ธ.ค. 61
21 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
09 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
29 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
10
 แผ่นกระเบื้อง 2
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000808 - 24 ธ.ค. 61
21 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
09 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ    
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   

-
11
 กระดาษที่ผลิตจากหญ้านวลน้อยและกรรมวิธีการผลิต
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

- - 06 มิ.ย. 61
17 ก.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
16 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
09 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
09 ก.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
09 ก.ย. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาคำสั่งกรมฯไปยังนักวิจัย   
08 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
27 ธ.ค. 61   จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
20 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
29 ต.ค. 61  จนท.ยกคำรขอ   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด / นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61   จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ   

-
12
 โคมไฟนวลน้อย 4
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004098 - 06 มิ.ย. 61
27 พ.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 62  จนทรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 พ.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
01 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
12 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.พ. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร    
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61   จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   

-
13
 โคมไฟนวลน้อย 3
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004099 - 06 มิ.ย. 61
27 พ.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 พ.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
01 พ.ค. 62   จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
12 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.พ. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
11 ก.ย. 61   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ   

-
14
 โคมไฟนวลน้อย 1
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004100 - 06 มิ.ย. 61
27 พ.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 พ.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
01 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
12 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
06 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62   จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   

-
15
 โคมไฟนวลน้อย 2
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004101 - 06 มิ.ย. 61
27 พ.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 พ.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   

-
16
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ สู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
  1. อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่,รศ.ดรงลาวิตร พงศ์วัชร์

- - -
06 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต   
30 ม.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้สร้างสรรค์   
25 ม.ค. 62  จนท.จัดเตรีนมสำเนาหนังสือสำคัญเสนออธิการ   
07 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ   
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 ต.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอการ เสนออธิการ   
28 ก.ย. 61  แจ้งผู้ประสานงานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
00 ก.ย. 61  จนท.ส่ง EMS ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
28 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการบดี   
20 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอและเอกสารประกอบเสนออธิการ   
17 ส.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอและสัญญาโอนสิทธและหนังสือมอบอำนาจ   
31 ก.ค. 61  จนท.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งข้มูลมายัง จนท.   
13 ก.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายะเอียด "แรงบันดาลใจและที่มาของการสร้างสรรค์"   
11 ก.ค. 61   จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น   

-
17
 การพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ
  1. อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่,รศ.ดรงลาวิตร พงศ์วัชร์

- - 11 ก.ค. 61
19 ต.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 ต.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอการ เสนออธิการ    
28 ก.ย. 61  แจ้งผู้ประสานงานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม    
20 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
03 ก.ย. 61  จนท.ส่ง EMS ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
28 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการบดี   
20 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอและเอกสารประกอบเสนออธิการ   
17 ส.ค. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอและสัญญาโอนสิทธและหนังสือมอบอำนาจ   
31 ก.ค. 61  จนทงประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งข้มูลมายัง จนท.   
13 ก.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายะเอียด "แรงบันดาลใจและที่มาของการสร้างสรรค์"   
11 ก.ค. 61  จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น   

-
18
 เฉ่งก๋อ
  1. อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่,รศ.ดรงลาวิตร พงศ์วัชร์

- - -
24 ธ.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
11 ธ.ค. 62  จนท.แก้ไขคำขอตามคำสั่งกรมฯ   
20 พ.ย. 62  นักวิจัยแก้ไขภาพถ่ายส่งมายัง จนท.   
18 พ.ย. 62  จนท.นักวิจัยแก้ไขภาพถ่ายส่งมายัง จนท. / จนท.แจ้งแก้ไขเพิ่ทเติม   
15 ต.ค. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขรูปถ่ายตามคำสั่งกรมฯ   
07 ต.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
20 ก.ย. 61  แจ้งผู้ประสานงานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
03 ก.พ. 61  จนท.ส่ง EMS ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
28 ส.ค. 61  จนทงรับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
20 ส.ค. 61  จนท.เตรียเอกสารคำขอ แบะเอกสารประกอบ เสนออธิการ   
17 ส.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารคำขอ สัญญาโอนสิทธิ์ และหนังสือมอบอำนาจ   
13 ก.ค. 61  จนท.ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตในเรื่องการจดแจ้งข้อมูลและการถือสิทธิ์ร่วมกัน และการจัดส่งเอกสาร    
10 ก.ค. 61   จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น    

-
19
 เครื่องร้อยใบยาสูบ
  1. อ.สุพรรณ ยั่งยืน

1801007108 - 27 มิ.ย. 61
19 พ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 พ.ย. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 พ.ย. 61  นัดพบผู้ประดิษฐ์เกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
21 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจาก สกว   
18 ก.ย. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการยื่นจดเสนออธิการ   
26 ก.ค. 61  อยู่ระหว่างการ ประสานงาน สกว เรื่องหนังสือสัญญา   
20 ก.ค. 61  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ และ หนังสือมอบอำนาจส่งให้ สกว ตรวขสอบ   
15 ก.ค. 61  จนท.ร่างคำขอ   
07 ก.ค. 61  ติดต่อประสานงานกับ สกว เรื่องดำเนินกรยื่นจดสิธิบัตรและถือสิทธิร่วมกัน   
27 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
20
 เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็อดพืช
  1. อ.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

1801007105 - 14 พ.ย. 61
12 มี.ค. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นเอกสารประกอบโฆษณาที่พาณิชย์จังหวัด   
09 มี.ค. 63  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณา   
20 ม.ค. 63  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศโฆษณา   
21 ส.ค. 62  จนท.จัดเตรียมสำเนาคำขอส่งให้นักวิจัย   
19 พ.ย. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 พ.ย. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
15 พ.ย. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
14 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
21
 ลวดลายผ้า สร้อยสุวิทย์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
25 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
09 เม.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61   จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
09 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
24 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
22
 ลวดลายผ้า ลายแม่บท
  1.  น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
25 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62   จนท.เตียมคำขอเสนออธิการบดี   
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
19 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
09 ต.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
27 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
23
 ลวดลายผ้า ทอร์ก
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
25 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
19 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2    
09 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1    
27 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
24
 การประพันธ์คำร้อง เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61   จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61   แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
25
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ต เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61   จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
26
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
16 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม    
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
27
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียง เพลง ดุษฎีนาดูนทองคำ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ    
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61   แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
28
 การประพันธ์คำร้อง เพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- - 14 พ.ย. 60
25 มิ.ย. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
29
 รถยนต์
  1. นายวัชรพงษ์ พาพาน

1702005168 - 08 ส.ค. 60
20 มี.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา ที่พาณิชย์จังหวัด   
01 มี.ค. 62  แจ้งผู้ขอให้ทราบเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม   
30 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งค่าชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร   
19 ก.ย. 61  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด    
28 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
27 มิ.ย. 61  ส่งคำขอแก้ไปขไปยังพาณิชยืจังหวัด   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไข   
23 มิ.ย. 61  ผู้ขอ ส่งคำขอแก้ไข รายละเอียด   
19 พ.ค. 61  จนท.แจงให้ผู้ขอทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข   
09 พ.ค. 61  จนท.รับคำสั่งแก้ไขจากกรมฯ   
27 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารหนังสือการแสดงสิทธิ EMS   
21 ธ.ค. 60  จนท. EMS เอกสารหนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิให้ผุ้ประดิษฐ์   
18 ธ.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์เซ็นต์เอกสาร   
25 พ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารคำขอ   
25 ต.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ขอคำปรึกษาเรื่องจัดืำรูปผลิตภัณฑ์   
28 ส.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ขอรับคำปรึกษาเการยื่นจด   

-
30
 อายแชร์โดว์ผสมสารสกัดจากเมล็ดกาแฟ
  1. ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ

- - 30 ส.ค. 60
10 ก.ค. 61
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
02 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
14 พ.ค. 61  จนท.แก้ขไคำขอ   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขคำขอ   
23 ม.ค. 61  จนทงส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
19 ม.ค. 60  เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดให้นักวิจัย   
10 ม.ค. 61  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
07 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารคืนที่งานสารบัญ/จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด   
05 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
09 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ   
30 ก.ย. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสาร   
20 ก.ย. 60  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
17 ก.ย. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล   
17 ก.ย. 60  จนท.ตรวบสอบคำเบื้องต้น   
30 ส.ค. 60  จนท.รับคำขอ   

-
31
 ลวดลายบนแผ่นฝ้า
  1. นางกุสุมา พรหมคุณ

1702004521 - -
20 มิ.ย. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอประกาศโฆษณาไปยังพาณิชย์จังหวัด   
20 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 มิ.ย. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม   
01 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าธรรมเนียมประกาศ   
26 ธ.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61   จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
19 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
21 พ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.ยืนเสนอคำขแก้ไขให้กับอธิการ   
11 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอการแก้ไขคำขอ   
02 พ.ค. 61  นักวิจัยส่งเอกสารแก้ไข   
27 มี.ค. 61  นักวิจัยรับเอกสารคำสั่งแก้ไข   
09 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งนักวิจัย   
09 มี.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
03 พ.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์   
02 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการ   
27 ต.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
20 ต.ค. 60  แจ้งผู้ประดิษฐ์ลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
15 ต.ค. 60  จนท.เตรียมสัญญาโอนสิทธิและเอกสารคำขอ   
09 ต.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์ (ส่งไฟล์แก้รูปภาพ)   
01 ก.ย. 60  แจ้งผู้ประดิษฐ์แก้ไขรูปภาพ   
29 ส.ค. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น   

-
32
 เครื่องทอเสื่อกกแบบพกพา
  1. อ.กุสุมา พรหมคุณ

1702001570 - 21 เม.ย. 60
20 ส.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรไปยังกรมฯ   
10 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ส.ค. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการ   
03 ส.ค. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
31 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
25 พ.ค. 61  จนทงส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 3  จนท.เตรียมเอกสารชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาเสนออธิการ   
20 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาสโฆษณา   
26 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารทีานสาบรรรณ   
21 ธ.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อะิกรลงนาม   
20 ธ.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารให้อธิการลงนาม   
11 ธ.ค. 60  ผู้ประดิษฐ์แก้ไขคำขอและส่งเอกสารมายัง จนท.    
10 พ.ย. 60  แจ้งผู้ประดิษฐ์แก้ไขเพิ่มเติม   
07 พ.ย. 60  เตรียมเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมส่งผุ้ประดิษฐ์   
06 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
06 ก.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดให้ผู้ประดิษฐ์   
05 ก.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
03 ก.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
09 พ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 เม.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
21 เม.ย. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งรูปเพิ่มเติม   

-
33
 Smart Classroom Online Booking
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และคณะ

ว1.6472, 353486 - 08 ก.พ. 60
09 พ.ค. 60
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
30 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลไปยังกรมฯ   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 มี.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
08 ก.พ. 56  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
34
 ลวดลายผ้า Exuberant
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
04 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี    
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์    
01 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59   นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59   นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant Submit    

-
35
 ลวดลายผ้า เรือนประจักษ์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1602004922 - 24 พ.ค. 59
04 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
11 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 13/08/60   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59   แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   

-
36
 ลวดลายผ้า ตระหง่านตา มมส
  1.  น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
04 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ส.ค. 59   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59   นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   

-
37
 ลวดลายผ้าโฮมสมบูรณ์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
04 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59   นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59   นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   

-
38
 ลวดลายผ้า ผ้าบุญ มมส
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
04 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี    
01 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 มี.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
21 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   

-
39
 ลวดลายผ้า msu on the world
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59
04 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมคำขอชี้แจงวันยื่นคำขอชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเสนออธิการบดี    
01 เม.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 มี.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 62   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
26 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 พ.ค. 59  นักวิจัยรับเอกสารสัญญาไปลงนาม   
27 พ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยสงเอกสารเพิ่มเติมฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ฯ   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *บันทึกข้อความอยุ่ในแฟ้ม exuberant   

-
40
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004510 - 22 พ.ย. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
30 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.ยื่นเอกสารเสนออธิการ   
10 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขและชำระค่าโฆษณา   
08 ก.พ. 61  จนท.รับหนังสือชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
10 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์    
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารขอผ่อนผันครั้งที่ 1 เสนออธิการ *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรมฯ *หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งไปยังนักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
41
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004509 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63   จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60   จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 59   จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
42
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004508 - 10 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62   จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 ก.ค. 60   จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
43
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004507 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63   จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62   จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
16 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารขอผ่อนผันครั้งที่ 1 เสนออธิการ *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรมฯ *หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
44
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004505 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
10 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
45
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004511 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
10 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารขอผ่อนผันครั้งที่ 1 เสนออธิการ *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60   จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรมฯ *หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60   จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
46
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004506 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62   จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60   จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
47
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

1602004504 - 11 ส.ค. 59
21 ก.พ. 63
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60   จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
01 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
48
 แผ่นรองแก้วจากเสื่อกก(ลายตาราง)
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004244 - 20 ต.ค. 58
06 ก.พ. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
30 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าบริการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
04 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
19 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าประกาศฯครั้งที่ 2   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าประกาศฯครั้งที่ 1   
23 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขฯ   
28 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 25 กย 59   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   

-
49
 แผ่นรองแก้วจากเสื่อกก(ลายเส้น)
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004243 - 20 ต.ค. 58
06 มี.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
23 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจาากงานสารบรรณ/จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขฯ   
28 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 25 กย 59   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   

-
50
 แผ่นรองอเนกประสงค์จากเสื่อกก
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004242 - 20 ต.ค. 58
06 มี.ค. 62
[ล่าสุด]
  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด    
30 ก.ย. 61  ขนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
11 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 13/08/60   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
15 ก.ค. 59  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
12 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 10 ต.ค.59   
23 ธ.ค. 58  จนท0ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ส่งคำขออนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   

-
51
 โคมไฟเสื่อกก
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004240 - 20 ก.ย. 58
08 ก.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
08 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญสิทธิบัตร ฯ จากกรมฯ   
21 ม.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวีด   
21 ม.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสออธิการบดี   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
13 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
13 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศโฆษณา ครั้งที่1 *ครบกำหนด 24 มี.ค. 60   
15 มิ.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
13 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 มิ.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
24 พ.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาหนังสือแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
19 พ.ค. 59  จนท. รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   

-
52
 แผ่นรองอเนกประสงค์แบบพกพา
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004241 - 20 ต.ค. 58
06 มี.ค. 62
[ล่าสุด]
 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62  นท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด    
30 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
18 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา *ครบกำหนด 13 ส.ค. 60   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
15 ก.ค. 59  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
12 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 10 ต.ค. 59   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จจังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   

-
53
 แป้งแต่งหน้าจากผงไหมไร้ทัลคัม
  1. รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ และคณะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

- - 30 ต.ค. 58
01 ก.ย. 59
[ล่าสุด]
 จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์คำแปลภาษาอังกฤษ   
04 ก.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
04 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียม ประกาศโฆษณา *กำหนด 1 ก.ย. 59   
01 ธ.ค. 58  ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม/นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
23 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี/จนท.สอบถามไปยังนักวิจัยเพื่อยืนยันการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
17 พ.ย. 58  ยกร่างคำขอฯ/ส่งไฟล์การแก้ไขไปยังนักวิจัย/ร่างสัญญาโอนสิทธิบัตร/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
30 ต.ค. 58  รับคำขอ/ครวจสอบเอกสารเบื้องต้น   

-
54
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่มีสองช่องรับลมปรับตำแหน่งได้
  1. อาจารย์ชลธี โพธ์ทอง

1503001741 - 22 มิ.ย. 58
02 ต.ค. 62
[ล่าสุด]
 จจนท.เรียมคำขอเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
28 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศแบะจดทะเบียนครั้งที่ 1   
05 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 เม.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
20 ก.พ. 61  จนท. รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3    
25 ก.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิย์จังหวัด   
25 ก.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานจสารบรรณ   
18 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
08 ส.ค. 60  จนท.ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด   
30 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 *ครบกำหนด 24 ก.ย.60   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 9 ธ.ค. 59   
12 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
30 ส.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
18 ก.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
15 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
11 ธ.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ(แก้ไข) ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
30 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 พ.ย. 58  จนท. แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
28 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
28 ส.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน   
22 มิ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
55
 กรรมวิธีการผลิตมีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล และคณะ

1501004987 - 31 ส.ค. 58
16 ธ.ค. 59
[ล่าสุด]
 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิย์จังหวัด   
16 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
09 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการบดี   
28 ก.ย. 59  จนท.รับคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 26 ธ.ค. 59   
04 ก.ย. 58  จนท. เตรียมสำเนาคำขอฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
24 ส.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 ส.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 ก.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
15 ส.ค. 58  จนท.แก้ไขสัญญาโอน ครั้งที่3   
03 ก.ค. 58  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ ครั้งที่ 2/ แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
04 มิ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
03 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ ครั้งที่ 2   
14 ม.ค. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
12 ม.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ   
10 ก.ย. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
56
 กรรมวิธีการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือวิธีไฮโดรไพนิกส์(Hydroponics)
  1. นางปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
  2. นางสุมาลี ชูกำแหง
  3. นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล
  4. น.ส.ศรัญญา มณีทอง
  5. นางอรวรรณ ชินราศรี

1201004202 - 06 มี.ค. 55
16 พ.ย. 58
[ล่าสุด]
 จนท. แจ้งนักวิจัยส่งคำแปลขอถือสิทธิ / บทสรุป เป็นภาษาอังกฤษ   
12 พ.ย. 58  จนท. รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา ครั้งที่1 *ครบกำหนด 25/12/58   
28 ต.ค. 56  จนท. ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ส.ค. 55  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
06 ส.ค. 55  จนท. รับคำขอจากงานสารบรรณ   
02 ส.ค. 55  เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 มิ.ย. 55  ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
15 มิ.ย. 55  ยกร่างคำขอฯ   
12 มิ.ย. 55  รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   

-
57
 เครื่องฆ่าจุลินทรีย์ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0702000115 - 05 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
58
 "รถตัดอ้อยขนาดเล็ก "
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0702000116 - 05 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
59
 เครื่องกลั่นสุราแบบสูญญากาศ
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0702000114 - 05 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
60
 เครื่องกลั่นสุราแบบสูญญากาศ
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0603001032 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
61
 ตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0602000718 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
62
 เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้นร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0703000111 - 16 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
63
 รถตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ศ.นพ.อดุลย์ วิริยะเวชกุล
  3. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต

0602000718 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
64
 เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำแบบทุ่นลอย
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

0602003283 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
65
 รถเกี่ยวและนวดข้าวแบบรถไถนาเดินตาม
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

0702000113 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
66
 รถเกี่ยวและนวดข้าวขนาดเล็ก
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

0702000345 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
67
 เครื่องดูดซับความชื้นอากาศโดยใช้ความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรด เป็นตัวกลางในการไ
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6160 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 07 เม.ย. 54
-
68
 เครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้ ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ รังสีอินฟาเรด
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6159 -
04 ก.ค. 56
[ล่าสุด]
 ยื่นคำขอจดทะเบียน   

-
69
 เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 5934 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 19 ม.ค. 54
-
70
 โรงอบแห้งด้วยอากาศร้อนจากหลังคาที่เป็น แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุ ทางการเกษตร
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6020 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 01 มี.ค. 54
-
71
 เตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยใช้ระบบป้อน เชื้อเพลิงแบบลูกสุบสำหรับกำเนิดอากาศร้อน ให้กับเครื่องอบแห้ง
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6334 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 23 มิ.ย. 54
-
72
 เครื่องกรอและตีเกลียวเส้นไหม
  1. ผศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

0501002757 26402 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 08 ส.ค. 52
-
73
 รถตัดอ้อยแบบเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0501005024 (1 22959 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 12 ต.ค. 50
-
74
 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

703000110 3649 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 05 ต.ค. 50
-
75
 รถตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

602000718 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 17 มี.ค. 49
-
76
 ตู้เพาะเมล็ดพืช
  1. ผศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

603000303 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 14 มี.ค. 49
-
77
 รถตัดอ้อยแบบเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

105570 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 27 ต.ค. 46
-
78
 กี่ทอเสื่อ
  1. ผศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

88221 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 24 ธ.ค. 46
-
1


ติดตามข้อมูลข่าวสารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ www.ipmo.msu.ac.th