ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท ลิขสิทธิ์ รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกออนไลน์ บ้านหวายหลึ่ม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. นายอาทิตย์ ทองธิสาร

292533 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
2
 ระบบบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน บ้านดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. นายอนุสรณ์ หงษ์ศรี

292532 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
3
 ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ (ฝ่ายผลิต)
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. นายนัทรี สังข์รุ่ง

292531 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
4
 ระบบบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.อานันทิพย์ โวอ่อนศรี
  3. น.ส.บังอร บุญแปลง

292530 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
5
 ระบบบริหารจัดการการยืมคืนครุภัณฑ์บ้านท้ายทุ่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.เสาวลักษณ์ สาคุณ
  3. น.ส.กมลชนก คุณพระมา

292534 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
6
 ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.สุพรรณิการ์ วงษ์สินธ์
  3. น.ส.อมร นิตุธร

292535 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
7
 ระบบบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  1. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. น.ส.ธิดารัตน์ เดชณรงค์พร
  3. น.ส.ปณัฐดา พนมเขต

292536 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
8
 ระบบบริหารจัดการช้อมูลสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  1. นายเกษมสุข พิมูลชาติ
  2. นายยงยุทธ รัชตเวชกุล
  3. น.ส.นภาพร ศรียงยศ

292537 30 พ.ค. 56 รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว
(11 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 56  รับจดแจ้งข้อมูลแล้ว   
-
9
 ผ้าลายแส่ว 210 ลาย

- 23 ก.ย. 56 เจ้าหน้าที่IP แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม
(11 ต.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IP แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
-  ตรวจสอบเอกสาร   
-
10
 โปรแกรมตัดคำภาษาไทย โดยวิธีการเทียบข้อความและเทียบคำที่ยาวที่สุด
  1. นายวุฒิชัย วิเชียรไชย

- 01 ม.ค. 54 ยื่นขอจดทะเบียน
-
3