ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท ลิขสิทธิ์ รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 กลอนอธิบายเรื่องเพลงหน้าพาทย์
  1. อาจารย์ยสพรรณ พันระศรี

- 02 ธ.ค. 59 จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ และส่ง EMS ไปที่กรมฯ
(27 ก.พ. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ และส่ง EMS ไปที่กรมฯ   
21 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
20 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารการแก้ไข ตามหนังสือคำสั่งจากกรม   
20 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรม   
01 ก.พ. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ธ.ค. 59  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 ทำนองเพลง, โน็ตเพลง การเดินทาง
  1. อ.อรรคพงศ์ ภูลายยาว

- 17 พ.ย. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(11 เม.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 เม.ย. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มี.ค. 60  จนท.รับสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
27 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ และส่ง EMS ไปยังกรมฯ   
20 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารการแก้ไข ตามหนังสือคำสั่งจากกรมฯ   
20 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขจากกรมฯ   
01 ก.พ. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 ก.พ. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
15 ม.ค. 60  นักวิจัยส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   
01 ธ.ค. 59  แจ้งนักวิจัยส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ   
17 พ.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการตรวจรับรักษาคนไข้ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  1. อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
  2. ศิวากร ผลสว่าง

- - จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้างสรรค์
(08 ธ.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ธ.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้างสรรค์   
06 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
07 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
10 ต.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งสัญญาโอน   
26 ก.ย. 59  จนท.เตรียมสัญญาโอนให้ผู้สร้างสรรค์และจัดส่ง ems   
08 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 ม่วนซื่นเพลงไทย ม่วนใจอาเซี่ยน MUAN PLENG THAI MUAN JAI ASEAN
  1. ผศ.ดร.คมกริช การินทร์

- 09 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไปยังผู้สร้างสรรค์
(15 พ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไปยังผู้สร้างสรรค์   
15 พ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ   
13 ต.ค. 59  จนท.ส่งเอกสาร"รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ไปยังสำนักลิขสิทธิ์" *EMS   
04 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม "รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์"   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัดฯ   
30 ส.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เข้ามาเซ็นสัญญาโอนสิทธิ   
22 ส.ค. 59  เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสาร และร่างสัญญาโอน   
19 ส.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
11 ส.ค. 59  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
09 ส.ค. 59  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/เอกสาร   
-
5
 การสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตกรรมบนผ้าใยไหม
  1. รศ.ดร.บุญทัน เชษฐสุราชฃษฎร์

- 25 ก.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(31 ต.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
31 ต.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
25 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือสำคัญการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
05 ต.ค. 59  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์ (EMS)   
05 ต.ค. 59  จนท. รับเอกสารที่งานสารบรณ   
26 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำรับรองประกอบการแจ้งข้อมูล ลิขสิธิ์ เสนออธิการเพื่อลงนาม   
18 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือให้ส่งเอกสารประกอบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิเพิ่มเติม "รับรองประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์"   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
16 ส.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอน   
25 ก.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอน   
25 ก.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบเบื้องต้น   
-
6
 สิ่งบันทึกเสียง สีสันอีสาน
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 27 มิ.ย. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์
(21 ก.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์   
11 ส.ค. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
08 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
29 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการ   
29 มิ.ย. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอน   
27 มิ.ย. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 ทำนองเพลงลุ่มน้ำโขง
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
8
 เพลงวิถีชีวิต (ทำนอง)
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
9
 ทำนองเพลงน้ำค้างยามเช้า
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
10
 ทำนองเพลงเมื่อครั้งหน้าหนาว
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
11
 ทำนองเพลงสวรรค์บ้านนา
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
12
 ทำนองเพลงความสุขที่พอเพียง
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
13
 ทำนองเพลงอาทิตย์อัสดง
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
14
 ทำนองเพลงรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 07 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
07 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
15
 ทำนองเพลงต้นข้าว
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
19 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้นแจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
16
 ทำนองเพลงดินแดนแห่งศรัทรา
  1. นายปิยพันธ์ แสนทวีสุข

- 01 มี.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(17 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
10 พ.ค. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัย   
10 พ.ค. 59  ผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
01 มี.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน   
-
17
 โน้ตเพลงจะเข้ลำเพลิน งานประพันธ์เพลงเดียวสำหรับจะเข้จากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(01 ธ.ค. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ธ.ค. 58  เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
-
18
 ทำนองเพลงจะเข้ลำเพลิน งานประพันธ์เพลงเดียวสำหรับจะเข้จากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(01 ธ.ค. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ธ.ค. 58  เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
19
 ทำนองเพลงผสานศิลป์ถิ่นไทยอีสาน งานสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายไทยจากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(01 ธ.ค. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ธ.ค. 58  เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 ทำนองเพลงผสานศิลป์ถิ่นไทยอีสาน งานสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายไทยจากเพลงพื้นบ้านอีสาน
  1. นายสพรรณ พันธะศรี

- 12 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(01 ธ.ค. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ธ.ค. 58  เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
12 พ.ย. 58  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน(โดยย่อ)   
12 พ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2