ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท ลิขสิทธิ์ รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ทำนองเพลง หัตถกรรมไทยหมวกใบร่มข้าว
  1. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่ และ นายวิกรม กรุงแก้ว

- 21 พ.ค. 62 จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(20 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 ส.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจาก มรภ.ภูเก็ต   
10 ส.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารไปยัง มรภ.ภูเก็ต   
05 ส.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 62  จนท.เสนออธิการลงนาม   
25 ก.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขคำขอ   
22 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
20 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจาก มรภ. ภูเก็ต   
03 มิ.ย. 62  จนท.ส่งหนังสือสัญญาไปยัง มรภ.ภูเก็ต   
31 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ค. 62  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
21 พ.ค. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอ / หนังสือสัญญาโอนสิทธิ / หนังสือมอบอำนาจ   
-
2
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องออร์เคสตร้าเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตักสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 61 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์    
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ตเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตักสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 61 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มี.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มี.ค. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มี.ค. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์    
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 การประพันธ์คำร้องเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตกสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 61 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 แอปพลิเคชั่น Siam Dino 360 Tour
  1. นางพลอยพรรณ จิตราช

- 11 ก.ค. 61 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้างสรรค์
(24 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 ธ.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้างสรรค์   
19 ธ.ค. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
19 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการแจ้งจดทะเบียนข้อมูลสิทธิ์   
19 ก.ย. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
07 ส.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  แจ้งผุ้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
01 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอ หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์   
11 ก.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
6
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ต เพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด    
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงเพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61   แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
8
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
9
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงเพลง ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นตักสิลา
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
10
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง ตับนกออร์เคาตร้า
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
11
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง Christopher Colombus
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์    
18 มิ.ย. 61   จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
12
 การประพันธ์คำร้องเพลง มหาสารคามนามลือ
  1.  นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
23 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
01 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม    
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
13
 การประพันธ์ทำนองเพลงและโน็ตเพลง มหาสารคามนามลือ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด
(30 มี.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์   
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
22 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม    
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
14
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงขับร้องประสานเสียงเพลง มหาสารคามนามลือ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
15
 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสต้า เพลง มหาสารคามนามลือ
  1. นายณรงค์รัชธิ์ วรมิตรไมตรี

- 14 พ.ย. 60 จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์
(25 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสำคัญไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 มิ.ย. 61  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 มี.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
16 มี.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มี.ค. 61  แจ้ง ผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ์    
23 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอ   
20 ก.พ. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
30 ม.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งเอกสารเพิ่มเติม   
14 พ.ย. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
16
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเช็คชื่อการเข้าเรียนด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud Computing
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก

- - จนท.ส่งหนังสือสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์
(01 ธ.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งหนังสือสำคัญให้ผู้สร้างสรรค์   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียสำเนาให้ผู้สร้างสรรค์   
13 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิจากกมฯ   
25 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิจย์จังหวัดมหสารคาม   
20 ต.ค. 60  จนท.เตรียมเอการเสนออธิการ   
20 ต.ค. 60  จนท.เตรียมเอการเสนออธิการ   
18 ต.ค. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมและเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
18 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
17
 โน็ตเพลงทำนองเพลง เพลงจิตวิญญาณแห่งอีสาน
  1. นายอรรคพงศ์ ภูลายยาว

- 29 ส.ค. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมุลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์
(23 ม.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
23 ม.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดแจ้งข้อมุลลิขสิทธิ์ไปยังผู้สร้างสรรค์   
18 ม.ค. 60  จทน.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้สร้างสรรค์   
16 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
10 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์   
08 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการลงนาม    
04 ธ.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
14 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรม   
06 ต.ค. 60  เจ้าหน้าที่ ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการ UIC   
20 ก.ย. 60  จนท.จัดส่งเอกสารไปยังอธิการ   
19 ก.ย. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
16 ก.ย. 60  จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
29 ส.ค. 60  จนท.รับคำขอ   
-
18
 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ (ศิลปกรรม ภาพถ่าย รถราง)
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

- 20 ก.ย. 60 จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ
(10 ธ.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ    
08 ธ.ค. 60  จนท.รับหนังสือที่งาสารบรรรณ   
06 ธ.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการลงนาม   
04 ธ.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารแก้ไข   
14 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
26 ก.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 ก.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ก.ย. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
20 ก.ย. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นสัญญาโอนสิทธิ   
20 ก.ย. 60  จนท.รับคำขอ ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
19
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มคอ 3 และ 5
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และคณะ

ว.16473, 3534 08 ก.พ. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
(09 พ.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 พ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
30 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลไปยังกรมฯ   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
08 ก.พ. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 MBS: Grade Submittion System
  1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และคณะ

ว6471, 353485 08 ก.พ. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังนักวิจัย
(09 พ.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 พ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยังนักวิจัย   
30 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลไปยังกรมฯ   
12 เม.ย. 60  จนท.รับเเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  ผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
08 ก.พ. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
1