ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 เครื่องทุบเนื้อ
  1. ดร.ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม

1403000598 - 11 เม.ย. 57 จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด
(06 พ.ย. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 พ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
06 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
03 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
02 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
28 ต.ค. 58  นักวิจัยตอบกลับการแก้ไข   
28 ต.ค. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติม   
04 ต.ค. 58  เตรียมสำเนาคำสั่ง ฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  จนท. รรับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
13 มี.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
13 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
06 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
15 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตร ไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
06 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขออนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
20 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย   
15 พ.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
04 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
11 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอและตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 ผลัตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากแก่นตะวันที่มีส่วนผสมของใบเตยและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางกรรณิการ์ นามปัญญา
  4. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1403000856 10549 07 มี.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอฯ
(11 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
08 ม.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
28 ก.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  รับอกสารคำขอ จากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
04 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1   
17 ก.พ. 58  ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
22 ม.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
21 ม.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ม.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
23 ธ.ค. 57  จนท. ตรวจสอบการแก้ไข   
17 ธ.ค. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
26 พ.ย. 57  ส่งสำเนาให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตียมเอกสารเสนออธิการบดี   
30 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
3
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรบำรุงร่างกายและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท

1403000766 - 07 มี.ค. 57 จนท. ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย
(08 ม.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ม.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1 *กำหนด 23/10/58   
14 พ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
16 เม.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
16 เม.ย. 58  จนท. รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
07 เม.ย. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
20 ม.ค. 58  รับหนังสือแก้ไขครั้งที่ 1   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
4
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากขลู่และใบเตยที่มีดอกงิ้วเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางกรรณิการ์ นามปัญญา
  4. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1403000857 - 07 มี.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอฯ
(11 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
11 ก.ค. 59  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
26 ก.พ. 59  จนท.ดำเนินการยื่นชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาและจดทะเบียนคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ก.พ. 59  จนท. เตรียมเอกสารชำระค่าประกาศฯ เสนออธิการบดี   
18 ม.ค. 59  รับหนังสือชำระค่าประกาศ   
19 พ.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชจังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
16 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 พ.ย. 58  จนท. ดำเนินการแก้ไขคำขอฯ   
04 ก.ย. 58  จนท. เตรียมสำเนาคำสั่งฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่1 *ครบกำหนด 22/11/58   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตียมเอกสารเสนออธิการบดี   
30 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
5
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท

1403000765 - 07 มี.ค. 57 จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย
(08 ม.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ม.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
04 ก.ย. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1*กำหนด 30/10/58   
14 พ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
16 เม.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์   
16 เม.ย. 58  จนท. รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
07 เม.ย. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
20 ม.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
6
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากชุมเห็ดเทศที่มีขิงและใบฝรั่งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นายถวิล ชนะบุญ

1403000879 - 07 มี.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(25 พ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี/จนท.รับหนังสทอจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
11 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศครั้งที่2   
06 พ.ย. 58  จนท. ยื่นหนังสือไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ย. 58  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
02 พ.ย. 58  จนท.เตรียมหนังสือชี้แจงผลตรวจสอบเสนออธิการบดี   
13 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
22 มิ.ย. 58  จนท. ตรวจสอบการแก้ไข/จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไข ไปยังนักวิจัย   
10 เม.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งแก้ไขครั้งที่1   
01 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
01 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
08 ก.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
7
 ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากขลู่ที่มีส่วนผสมของว่านฮง็อกและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางพนิดา อริมัตสึ

1403000880 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(11 ก.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ก.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 18/08/60   
07 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
11 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2   
28 ก.ย. 58  จนท. ยื่นหนังสือไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท. รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท. เตรียมหนังสือชี้แจงฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตร *ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา   
13 ส.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชจังหวัด   
06 ก.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ. จากงานสารบรรณ   
22 มิ.ย. 58  จนท. ตรวจสอบ/จัดเตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
10 เม.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
01 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
01 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
18 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
09 ก.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
8
 ระบบการคัดแยกพฤติกรรมความเป็นสัดของโค
  1. นายอภินันท์ อุรโสถณ

1403000768 - 13 ม.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอฯ
(11 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
26 ก.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
26 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
23 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือสัญญา/มอบอำนาจจาก สวทช.   
19 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ/ส่งหนังสือไปยัง สวทช.   
14 ก.ย. 59  จนจท.เตรียมหนังสือภายนอกเพื่อยืนยันต่อ สวทช. เสนออธิการบดี   
05 ส.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งให้ชำระประกาศโฆษณา ครั้งที่2 *ครบกำหนด 26 ก.ย.59   
10 พ.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งให้ชำระประกาศโฆษณา ครั้งที่1 *ครบกำหนด 28 มิ.ย.59   
26 พ.ย. 58  จนท.ส่งไฟล์ร่างหนังสือมอบอำนาจ,สัญญาโอนสิทธิ์ฯ ไปยัง สวทช. เพื่อพิจารณา   
25 พ.ย. 58  จนท.เตรียมร่างหนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิฉบับใหม่   
18 ก.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
11 ก.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ส.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ. จากงานสารบรรณ   
15 ก.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
09 ก.ค. 58  จนท.ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
22 มิ.ย. 58  จนท. รับหนังสือรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
10 มิ.ย. 58  ส่งไฟล์คำสั่งแก้ไขครั้งที 1 ไปยังนักวิจัย   
09 มิ.ย. 58  นักวิจัยขอไฟล์คำสั่งแก้ไข ครั้งที่ 1   
18 พ.ค. 58  ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์   
18 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
11 พ.ค. 58  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม   
18 มี.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขไปยังนักวิจัย   
23 ก.พ. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
10 ต.ค. 57  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
18 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไขเพิ่มเติม   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
01 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
13 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
9
 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตุพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค
  1. นายอภินันท์ อุรโสถณ
  2. นายธนดล รัตนวงศ์

1403000767 - 19 พ.ย. 56 จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งให้นักวิจั
(10 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ต.ค. 62  จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งให้นักวิจั   
10 ต.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
25 ก.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯนนนน ทางไปรษณีย์   
25 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารคำขอชำระประกาศและจดทะเบียน   
18 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
10 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติม   
07 มิ.ย. 62  ผู้ตรวจสอบโทรกลับประสานเรื่องการแก้ไข   
07 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคขอทางไปราณีน์   
07 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไข เสนออธิการ   
01 มิ.ย. 62  จนท.ประสานผู้ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไข   
31 พ.ค. 62  จนทงประสานผู้ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไข   
14 มี.ค. 62  จนท.รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
02 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอทาง ปณ.   
02 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
31 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขเสนออธิการบดี   
31 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
13 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
13 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
06 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
06 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 พ.ย. 60  จนท.เตรีนมคำขอผ่อนผัน ครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี   
11 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 3    
06 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
06 ม.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ม.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขครั้งที่ 3 เสนออธิการบดี   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอำปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมหนังสือขอผ่อนผัน ครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
06 ก.ย. 59  จนท.เตรียมหนังสือ ขอผ่อนผัน ครั้งที่ 1 เสนออธิการบบบดี   
14 พ.ค. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2 *ครบกำหนด 11 ก.ย. 59   
03 ธ.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
27 พ.ย. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
26 พ.ย. 58  จนท. ส่งไฟล์ร่างหนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิฯ ไปยัง สวทช. เพื่อพิจารณา   
25 พ.ย. 58  จนท. เตรียมร่างหนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิ์ฯ ฉบับใหม่   
19 พ.ย. 58  จนท.ประสานงานกับ สวทช. ขอข้อมูลเพิ่มเติม   
19 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม   
04 พ.ย. 58  จนท. ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ต.ค. 58  จนท.รับหนนังสือให้แก้ไขเพิ่มเติมฯ *ครบกำหนด 27/12/58   
17 มิ.ย. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขไปยังนักวิจัย   
30 เม.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
29 เม.ย. 58  จนท.รับอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
20 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม   
10 ต.ค. 57  ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
03 ก.ค. 47  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
18 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไขเพิ่มเติม   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
19 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
19 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
10
 ผลัตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรจากมะเม่าที่มีผลม่อนและตะขบป่าเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์

140300764 10538 07 มี.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอฯ
(11 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  นท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
08 ม.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 58  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี รับเอกสารจากงานสารบรรณ /ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
17 ส.ค. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
16 ม.ค. 3  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์ จังหวัด   
16 เม.ย. 58  จนท. รับเอกสารฯจากงานสารบรรณ   
07 เม.ย. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
20 ม.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
14 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ    
20 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
19 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 2   
06 มิ.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
27 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
11
 เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบหม่อนที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นางกรรณิการ์ นามปัญญา
  4. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1403000364 - 07 มี.ค. 57 จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธฯ จากกรม
(14 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธฯ จากกรม   
08 ก.พ. 62  จนทงยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 ก.พ. 62  จนทงรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
01 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือการจดทะเบียนโอนสิทธิ (แก้ไขเพิ่มเติม)   
31 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี ณ สนง.พสณิชย์จังหวัด   
26 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมรายปี   
22 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกคำขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมโอนสิทธิบัตร   
02 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณิย์ EU873964909TH   
02 พ.ค. 61  จนท.รับคำขอฯจากงานสารบรรณ   
23 เม.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯชำระธรรมเนียมรายปีเสนออธิการบดี   
09 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอฯจากวานสารบรรณ   
27 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากบริษัท   
19 มี.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารส่งให้บริษัท   
11 ม.ค. 61  จนท.ประสานไปยังนักวิจัย   
18 ต.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี *ครบกำหนด 30 มีนาคม 61   
16 ก.พ. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังบริษัทเดอะ กีฟวิ่งที จำกัด   
09 ก.พ. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
19 พ.ย. 58  จนท.ชำระค่าธรรมเนียม s(500บ.) ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 15/12/58 จนท.ชำระค่าธรรมเนียมฯที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
13 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯจากวานสารบรรณ จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
22 มิ.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอฯเสนออธิการบดี   
12 มิ.ย. 58  จนท.ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติ่มฯ   
09 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขฯไปยังวิจัย   
17 เม.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งแก้ไข ครั้งที่2 *ครบกำหนด 9/07/58   
27 มี.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์   
25 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
02 มี.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งแจ้งชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
27 พ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
22 ต.ค. 57  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณและส่งไปยัง สนง. พาณิชย์   
10 ต.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
10 ต.ค. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
10 ต.ค. 57  จนท.ส่งไฟล์การแก้ไขไปยังนักวิจัยเพื่อตรวจสอบ   
29 ก.ย. 57  นักวิจัยแจ้งให้ จนท.ดำเนินการแก้ไข   
04 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
29 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
01 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
18 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
18 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารสัญญาฯ จากนักวิจัย   
14 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
14 มี.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญา   
13 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างสัญญาโอนสิทธิและและแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 มี.ค. 57  นักวิจัย ตอบกลับแก้ไข   
13 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งไปยังนักวิจัยแก้ไขรายละเอียดครั้งที่1   
10 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
12
 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า
  1. นางศิริลักษณ์ วงเกษม

1403000249 - 13 ธ.ค. 56 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณีย์
(04 พ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณีย์   
04 พ.ค. 61  รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
22 พ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
02 พ.ย. 60  จนท.ส่งสำเนาอนุฯไปยังนักวิจัย   
27 ต.ค. 60  จนท. ส่งไฟล์อนุสิทธิบัตรไปยันักวิจัย   
27 ต.ค. 60  จนท. รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
18 ก.ค. 60  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
31 พ.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 24 ก.ค.60   
16 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรณ   
09 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
06 ธ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมรูปเขียน   
29 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่4   
15 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอแก้ไขฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
15 มิ.ย. 59  นักวิจัยแจ้งกลับมายัง จนท. ว่าไม่สามารถแก้ไขรูปเขียนทันกำหนด   
14 มิ.ย. 59  จนท.สอบถามการแก้ไขรูปเขียนจากนักวิจัย   
13 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 มิ.ย. 59  จนท. เตรียมเอกสารคำขอ เสนออธิการบดี   
06 มิ.ย. 59  จนท. ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งกรมฯ   
06 มิ.ย. 59  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
07 เม.ย. 59  จนท. พบนักวิจัยเพื่อคุยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
18 มี.ค. 59  จนท.รัยหนังสือคำสั่งแก้ไข ครั้งที่3   
03 ธ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
30 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิย์จังหวัด   
30 พ.ย. 58  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
30 พ.ย. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าฯ / นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข / จนท.เตรียมคำขอเสนอ อธิการบดี   
23 พ.ย. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติม   
04 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
04 ก.ย. 58  รับคำขอจากงานสารบรรณ   
26 ส.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอผ่อนผันฯ เสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 58  นักวิจัยขอผ่อนอันการแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
24 ส.ค. 58  สอบถามนักวิจัยถึงความคืบหน้าการแก้ไข   
17 มิ.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 2 ไปยังนักวิจัย   
16 มิ.ย. 58  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 2   
30 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
07 ม.ค. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
06 ม.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
29 ธ.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 ธ.ค. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
11 ธ.ค. 57  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข   
16 ต.ค. 57  ส่งสำเนาคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
10 ต.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่ 1   
20 มิ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
11 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
14 พ.ย. 56  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
12 พ.ย. 56  นักวิจัยตอบกลับการแก้ไขทางอีเมลล์   
11 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่2   
23 ก.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่1   
21 ส.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งไปยังนักวิจัยเพื่อแก้ไขรูปเขียน   
21 มี.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP พบนักวิจัยเพื่อชีแจงการแก้ไขรายละเอียด   
06 มี.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งไปยังนักวิจัยแก้ไขรายละเอียด ครั้งที่1   
20 ก.พ. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
13 ก.พ. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
13
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนปิดแบบอีแวปปอเรทีฟ
  1. นายอภินันท์ อุรโสภณ

1403000209 - 17 ต.ค. 56 จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด
(11 ม.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 ม.ค. 61  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด    
11 ม.ค. 61  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ม.ค. 61  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
21 พ.ย. 60  จนท. รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
14 ส.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ส.ค. 58  จจนท.รับเอกสรคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี *ครับกำหนด 15/8/58   
18 มิ.ย. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศครั้งที่ 1   
27 พ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 พ.ย. 57  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
05 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ต.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
09 ต.ค. 57  นักวิจัยส่งๆฟล์การแก้ไข   
22 ก.ย. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
22 ก.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
15 ก.ย. 57  จนท. เตรียมเอกสารคำขอผ่อนผันเสนออธิการบดี   
13 ก.ย. 57  นักวิจัยผ่อนการแก้ไข   
05 ก.ย. 57  สอบถมความคืบหน้าการแก้ไข   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่ง ฯ ไปยังนักวิจัย   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2)   
07 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
20 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
10 ก.พ. 57  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
09 ก.พ. 57  นักวิจัยส่งกลับการแก้ไขรายละเอียด   
07 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์ไปยังนักวิจัยเพื่อตรวจสอบรายละเอียด   
11 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์   
04 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดครั้งที่ 2   
01 พ.ย. 56  นักวิจัยตอบกลับอีเมลล์   
31 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
31 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
17 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
14
 สูตรผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของใบหม่อน ใบเตย ใบไผ่และใบข้าว และกรรมวิธีการผลิต
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นางพนิดา อริมัตสึ
  3. นายไชยา สนิท

1403000121 10666 13 ธ.ค. 56 เจ้าหน้าที่ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย
(16 ก.พ. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ก.พ. 59  เจ้าหน้าที่ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 58  จนท.รับหนังแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1*กำหนดครบ 31/10/58   
27 ม.ค. 58  จนท.ส่งไฟล์คำขอแก้ไข ไปยังบริษัท   
23 ม.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขฯ ส่งไปยังบริษัทเสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง พาณิชย์   
21 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 พ.ย. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
10 พ.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
02 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
24 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
24 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์   
21 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
17 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
13 ม.ค. 57  นักวิจัยส่งการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ IP   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัยทางอีเมลล์   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 ธ.ค. 56  บริษัท ส่งรายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาทางอีเมลล์   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสัญญาโอนสิทธิฯ ไปยังบริษัทและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบร่างสัญญา   
19 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แก้ไขรายละเอียด   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
15
 เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำใบย่านางแดงที่มีส่วนผสมของรางจืดกับมะรุมและกรรมวิธีการทำ
  1. นางรัชนี นามมาตย์
  2. นายไชยา สนิท
  3. นายกริล ชนะบุญ
  4. น.ส.วัชราพร ปัตลา

1403000120 - 13 ธ.ค. 56 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(08 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
07 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
01 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือการจดทะเบียนโอนสิทธิ (แก้ไขเพิ่มเติม)   
31 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี ณ สนง.พสณิชย์จังหวัด   
26 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมรายปี   
20 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมบันทึกคำขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมโอนสิทธิบัตร    
02 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังไปรษณีย์ EU873964909TH   
02 พ.ค. 61  จนท.รักเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 เม.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯชำระค่าธรรมเนียมรายปีเสนออธิการบดี   
09 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอฯจากงานสารบรรณ   
27 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
26 มี.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากบริษัท   
19 มี.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารส่งให้บริษัท   
30 ม.ค. 61  จนท. ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 61  จนทงเตรียมคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ยื่นคำขอฯ ที่ สนง.พาริชย์จังหวัด   
23 ม.ค. 61  จนท. ประสานกับบริษัทเดอะกิฟวิ่งทีจำกัด/ บริษัทแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี คำขอเลขที่ 1403000120   
18 ม.ค. 61  จนท. ประสานกับบริษัทเดอะกิฟวิ่งทีจำกัด   
10 ม.ค. 61  จนท.ประสาน นักวิจัย   
18 ต.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
22 มิ.ย. 59  จนท.ส่งเอกสารไปยังบริษัท   
21 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญเสนออธิการบดีเพื่อส่งไปยังบริษัท   
13 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
04 พ.ค. 59  จนท. รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
10 ก.พ. 59  จนท.ชำระค่าประกาศฯ ณ.สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.พ. 59  รับหนังสือชำระค่าประกาศ ครั้งที่1   
06 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
30 ต.ค. 58  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม/จนท.เตรียมเอกสารคำขอเตรียมส่งอธิการบดี   
13 ก.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ไปยังนักวิจัย   
13 ก.ค. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 *ครบกำหนด 8/11/58   
27 ม.ค. 58  จนท.ส่งไฟล์คำขอแก้ไขฯ ไปยังบริษัท   
23 ม.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขฯ ส่งไปยังบริษัทเสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
21 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 พ.ย. 57  จนท.รับเกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
10 พ.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
02 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
24 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
24 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์   
21 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
17 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
13 ม.ค. 57  นักวิจัยส่งการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ IP   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัยทางอีเมลล์   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 ธ.ค. 56  บริษัท ส่งรายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาทางอีเมลล์   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสัญญาโอนสิทธิฯ ไปยังบริษัทและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบร่างสัญญา   
19 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แก้ไขรายละเอียด   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
16
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของใบหม่อน และลูกหม่อน และกรรมวิธีการผลิต
  1. นางรัชนี นามมาตย์

1403000119 10825 13 ธ.ค. 56 จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังบรอษัท เดอะ กิฟวิ่งที จำกัด
(16 ก.พ. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ก.พ. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังบรอษัท เดอะ กิฟวิ่งที จำกัด   
09 ก.พ. 59  จนท. ส่งสำเนาหนังสืออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
19 พ.ย. 58  จนท. ชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 58  จนท. ชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 15/12/58   
13 ส.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาคำขอฯ แก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 ก.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
06 ก.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารณ   
22 มิ.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 มิ.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
12 มิ.ย. 58  จนท. ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
09 มิ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
17 เม.ย. 58  รับหนังสือแก้ไข ครั้งที่ 2   
27 ม.ค. 58  ส่งไๆฟล์คำขอแก้ไขฯ ไปยังบริษัท   
23 ม.ค. 58  จนท. เตรียมเอกสารคำขอแก้ไข เสนออธิการบดี   
21 ม.ค. 58  ส่งสำเนาคำขอฯ แก้ไขไปยังนักวิจัย   
21 พ.ย. 57  ยื่นเอกสารไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ย. 57  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 พ.ย. 57  จนท. เตรียมเอกสารคำขอแก้ไข เสนออธิการบดี   
07 พ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
06 พ.ย. 57  จนท.แก้ไขคำขอ ตามคำสั่งกรมฯ   
02 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
25 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
24 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
24 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์   
21 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
13 ม.ค. 57  นักวิจัยส่งการแก้ไขมายังเจ้าหน้าที่ IP   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งรายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัยทางอีเมลล์   
23 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 ธ.ค. 56  บริษัท ส่งรายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาทางอีเมลล์   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสัญญาโอนสิทธิฯ ไปยังบริษัทและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบร่างสัญญา   
19 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP แก้ไขรายละเอียด   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
13 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับคำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร   
-
17
 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอซิซิน และสารที่ก่อให้เกิดฟองชนิดไม่รุนแรง
  1. น.ส.จิราภา บุติมาล
  2. นางพัชรา ขวัญเมือง
  3. น.ส.นฤมล วงหาแทน
  4. นายประพันธุ์ มูลสมบัติ
  5. น.ส.พรธพา แดงพิบูลย์

1303001390 - 02 ต.ค. 56 จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62   จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
21 ก.ย. 58  ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
04 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
25 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
04 ส.ค. 58  จนท. รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 พ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
11 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
28 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 มี.ค. 58  รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
25 ก.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
08 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
04 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
04 ส.ค. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไข   
03 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์รายละเอียดคขออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งฯ ไปยังต้นสังกัดนักวจัย   
12 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
15 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสำเนาแบบพิมพ์คำขอหน้าแรกจากกรมฯ   
25 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ต.ค. 56  เสนออธิการบดีลงนาม   
10 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ให้นักวิจัยตรวจสอบ   
09 ต.ค. 56  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแก้ไขรายละเอียด+ร่างสัญญาโอนฯ   
02 ต.ค. 56  ตรวจสอบเอกสาร   
-
18
 อุปการณ์ประคองเม็ดแม่เหล็กสำหรับใช้ในหัวแมกนีตรอนสปัตเตอริง
  1. นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์
  2. นายอาทิตย์ นิ่งสูงเนิน
  3. นายนิติศักดิ์ ปาสาจะ
  4. นายเอกพล เพชรนก

1303001464 8961 21 ส.ค. 56 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(02 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
02 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
08 ส.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
03 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัยต้นสังกัดนักวิจัย   
19 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด    
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP จัดเตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
26 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียนครั้งที่1   
24 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
12 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากรายงานสารบรรณ   
-  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารต่ออธิการบดี   
31 ต.ค. 56  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
29 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ ครั้งที่ 2   
10 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ ครั้งที่ 1   
09 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPร่างสัญญาโอนฯ+ส่งไฟล์รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย   
08 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งไฟล์แก้ไขให้นักวิจัยตรวจสอบ ครั้งที่ 2   
04 ต.ค. 56  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขมายังเจ้าหน้าที่IP ครั้งที่ 1   
30 ก.ย. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งไฟล์แก้ไขให้นักวิจัยตรวจสอบ ครั้งที่ 1   
23 ก.ย. 56  แก้ไขรายละเอียดส่งกลับนักวิจัย ครั้งที่ 1   
-
19
 ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอซิซินและโปรตีนไฟโปรอิน
  1. น.ส.จิราภา ขุติมาลย์
  2. นางพัชรา ขวัญเมือง
  3. น.ส.นฤมล วงหาแทน
  4. นายประพันธ์ มูลสมบัติ
  5. น.ส.พรธิพา แดงพิบูลย์
  6. น.ส.กรรณิการ์ พาบุดดา
  7. น.ส.สราลี กิงเจริญศักดิ์กุล

1303001321 - 16 ก.ย. 56 จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62  จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 3  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60   จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
13 ส.ค. 58  จนท. เตรียมสำเนาอนุสิธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย   
22 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
25 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 58  รับหนังสือคำสั่งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
26 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
05 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากสารบรรณ   
01 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสานเสนออธิการบดี   
01 ส.ค. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม   
03 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์รายละเอียดการประดิษฐ์ไปยังนักวิจัย   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับและส่งหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
22 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เสนอท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
06 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPส่งสำเนาคำขอฯไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
09 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ย. 56  เสนอท่านอธิการลงนาม   
23 ก.ย. 56  ลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
-
20
 เครื่องไดแอลิซิสด้วยไฟฟ้าชนิดหลายตัวอย่างสำหรับแยกโปรตีน
  1. นายปิยเนตร จันทรฺถิระติกุล
  2. นายวิชญ์พล โถสายดำ

1303001389 11624 25 ต.ค. 56 จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62   จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
06 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาไฟล์ Invention Disclosure ไปยังนักวิจัย   
17 ส.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
03 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ค. 59  จนท. เตรียมเอกสารฯ เสนออธิการบดี   
10 พ.ค. 59  จนท. รับหนังสือชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 28 มิ.ย. 59   
21 ธ.ค. 58  จนท.ยื่นเรื่องไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
11 ธ.ค. 58  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข เพิ่มเติม/นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
04 พ.ย. 58  จนท. เตรียมสำเนาคำสั่งให้แก้ไขไปยังนักวิจัย   
13 ต.ค. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่เติม ครั้งที่ 3 *ครบกำหนด 31/12/58   
17 มิ.ย. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
29 เม.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
20 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอ เสนออธิการบดี   
30 มี.ค. 58  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไข   
09 ก.พ. 58  จนท.ส่งสำเนาให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ก.พ. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไข ครั้งที่2   
03 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือเสนอต่ออธิการบดี   
02 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP จัดเตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
30 พ.ค. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 เม.ย. 57  ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
30 เม.ย. 57  นักวิจัยมารับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
24 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
15 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับสำเนาแบบพิมพ์คำขอหน้าแรกจากกรมฯ   
25 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPเสนออธิการลงนาม   
11 ต.ค. 56  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
06 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPร่างสัญญาโอนฯ   
04 ต.ค. 56  นักวิจัยชี้แจงการแก้ไข ครั้งที่ 1   
03 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPแก้ไขรายละเอียด+ส่งไฟล์แก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่ 1   
-  แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
-  แก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
05 ก.ย. 56  ตรวจสอบเอกสาร   
-