ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ซีรั่มวิตามินซีและวิตามินอีผสมสารสกัดแก่นมะหาด
  1. นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ

1603001092 - 19 พ.ย. 59 จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
12 ก.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
11 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
26 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณี   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 เม.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
06 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณา ครั้งที่ 1   
10 ก.ค. 61   จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการ จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ จนท.ยื่นคำขอทาง ปณ.   
25 มิ.ย. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
20 มิ.ย. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยรับทราบและดำเนินการแก้ไข   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2   
06 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 ส.ค. 60  จนท.รับรายละเอียดการแก้ไขจากนักวิจัย   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือไปยังนักวิจัย   
11 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 5/11/60   
17 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ส.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
11 ส.ค. 59  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม/ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 59  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
02 มี.ค. 59  จนท. รับคำขอฯ จากงานเลขาฯ แก้ไขตำแหน่งอธิการบดี   
23 ก.พ. 59  จนท.เตรียมรับคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ม.ค. 59  นักวิจัยรับสัญญาฯ ไปลงนาม   
07 ม.ค. 59  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อถือสิทธิ   
21 ธ.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
23 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
19 พ.ย. 58  รับคำขอ   
-
2
 กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชชงร้อน
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

1603001090 - 12 พ.ย. 58 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(26 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
26 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
10 เม.ย. 62  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
05 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 3    
14 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
14 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
11 ส.ค. 60  จนท.ส่งไฟล์หนังสือฯ และรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 21/10/60   
17 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์   
16 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
15 ส.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
11 ส.ค. 59  จนท.แก้ไขสัญญาโอน/แจ้งนักวิจัยลงนาม/สำเนาคำขอให้นักวิจัย   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
28 มี.ค. 59  ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
12 พ.ย. 58  รับคำขอฯ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเห็ดลม
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

1603001089 - 12 พ.ย. 58 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งให้นักวิจัย
(22 ก.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
22 ก.ค. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งให้นักวิจัย   
22 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
28 มี.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
28 มี.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มี.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
31 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
14 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำฯ   
14 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 ส.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
31 ก.ค. 61  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2   
01 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
11 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 5/11/60   
17 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์ จังหวัด   
16 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
15 ส.ค. 59  นักวิจัยลงนามโอนฯ   
11 ส.ค. 59  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามฯ/ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
18 พ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
20 เม.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
28 มี.ค. 59  ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน/แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
12 พ.ย. 58  รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 ชุดอุปกรณ์เป่ารูตะแกรงเพื่อลดการอุดตันสำหรับตะแกรงทรงกระบอกหมุนอัตโนมัติ
  1. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

1603001073 - 07 เม.ย. 59 จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(28 ก.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
28 ก.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ก.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอการแก้ไขเพิ่มเติม ยื่นพาณิชย์จังหวัด   
03 ก.ค. 60  จนท.ยื่นเอกสาร ส่ง ปณ.   
03 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
30 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไข เสนออธิการบดี   
10 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1 ครบกำหนด 1 ก.ค. 60   
15 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังบริษัทไททัน อโกรจำกัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมสำเนาคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
07 มิ.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
03 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 พ.ค. 59  นักวิจัย/บริษัท ลงนามเอกสารประกอบ   
10 พ.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนฯ/หนังสือมอบอำนาจ   
22 เม.ย. 59  นักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์   
21 เม.ย. 59  จนท. ยกร่างคำขอฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมฯ   
18 เม.ย. 59  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
07 เม.ย. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 สูตรครีมนวดเท้าจากน้ำมันไพล
  1. ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสนิทธนากร

1603000238 - 15 ธ.ค. 58 จนท.โทรสอบถามกรมฯ ความคืบหน้าของคำขอฯ
(20 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 ก.ย. 62  จนท.โทรสอบถามกรมฯ ความคืบหน้าของคำขอฯ   
02 มี.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
26 ก.พ. 61  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี/รองอธิการฯฝ่ายพัฒนาบุคลากร   
15 ม.ค. 61  จนท. แก้ไขเพิ่มเติม   
11 ม.ค. 61  รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
25 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังกองสิทธิบัตร (ส่ง ป.ณ.)   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 60  จนท.รับรายละเอียดการแก้ไข   
24 เม.ย. 60  จนท.ส่ง ปณ. ไปยังกรมทรัพย์สิน   
21 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือจากงานสารรบรรณ   
21 เม.ย. 60  จนท.เตรียมหนังสือผ่อนผันการแก้ไข ครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 60  จนท.ส่งไฟล์คำสั่งแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
24 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 23 เม.ย. 60   
10 มิ.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
09 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน Licensing ไปยังนักวิจัย   
03 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
03 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากเลขาฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
30 พ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
30 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารสัญญาฯ จากนักวิจัย   
19 เม.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
27 ม.ค. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ม.ค. 59  จนท. รับคำขอจากงานสารบรรณ   
25 ม.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
18 ธ.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
15 ธ.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
6
 หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืน
  1. ผศ.ดร.โสภา แคนสี

1603000633 - 25 ม.ค. 59 จนท.ยื่นเอกสารผ่านไปรษณีย์ EMS
(13 มิ.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 60  จนท.ยื่นเอกสารผ่านไปรษณีย์ EMS   
13 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
12 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
15 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณ๊ิชย์จังหวัด   
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 มี.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไข ครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี *ครบกำหนด 13 มิ.ย. 60   
09 ม.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือคำสั่งฯ ไปยังนักวิจัย   
19 ธ.ค. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ครั้งที่ 1   
30 พ.ค. 59  จนท.เตรียมสำเนาคำขอฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
04 เม.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 มี.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/เจ้าหน้าที่เตรียมคำขอเสนออธิการ   
15 มี.ค. 59  ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัย/ลงนามสัญญาฯ   
25 ม.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของต้นตะไคร้อบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ดร.รัชนีย์ นามมาตย์
  2. นายไชยยา สนิท

1403000765 10550 - จนท.ยื่นคำขอฯ
(11 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
11 มิ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
10 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
-
8
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบกำลังเสือโคร่ง
  1. ดร.รัชนีย์ นามมาตย์
  2. นายไชยยา สนิท

1403000766 10539 - จนท.ยื่นคำขอฯ
(11 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
06 มิ.ย. 61  นท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 พ.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
23 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมรายปี จากกรมฯ   
-
9
 ตัววัดปรอทรักสิ่งแวดล้อม
  1. ผศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง

1503002059 - 04 ก.ย. 58 จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(21 ก.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 ก.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
11 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือ คำสั่งไปยังนักวิจัย   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 21 กย.59   
14 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมสำเนาคำขอฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
24 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
18 พ.ย. 58  นักวิจัยรับสัญญาไปลงนาม/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี/นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์   
17 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขเพิ่มเติม/ส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
11 พ.ย. 58  จนท ยกร่างคำขอ/ส่งไฟล์แนะนำแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
10
 ชุดอุปกรณ์วัดปรอทแบบพกพา
  1. ผศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง

- - 04 ก.ย. 58 จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(24 พ.ย. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
18 พ.ย. 58  นักวิจัยรับสัญญาไปลงนาม/จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี/นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์   
17 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม/ส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์ไปยังนักวิจัย/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
11 พ.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอ/ส่งไฟล์แนพนำแก้ไขเพิ่มเติม ไปยังนักวิจัย   
04 ก.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
11
 กรรมวิธีการผลิตสารสกัดตรีผลาและสารสกัดตรีผลา
  1. อาจารย์ประสบอร รินทอง และคณะ

1503001739 - 25 ส.ค. 58 นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
(09 ธ.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 ธ.ค. 59  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
23 พ.ย. 59  จนท.ส่งคำสั่งแก้ไขให้นักวิจัย   
31 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรม *ครบกำหนด 9 ม.ค.59   
27 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
21 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารรายงานจากสารบรรณ   
14 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
24 พ.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาหนังสือผลการตรวจสอบไปยังนักวิจัย   
04 เม.ย. 59  จนท. รับหนังสือผลการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
21 ธ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมสัญญาฯ เสนออธิการบดี   
28 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ   
25 ส.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
12
 ตู้เก็บของแยกส่วนแบบถุงพับห่อหุ้มกันน้ำท่วม
  1. อาจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ

1503001740 12660 23 ก.พ. 58 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(02 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
02 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
18 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
18 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 6 มิ.ย. 60   
21 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟ์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
11 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมฯ ไปยังนักวิจัย   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ฯ *ครบกำหนด 21 ก.ย. 59   
01 ธ.ค. 58  ส่งสำเนาคำขออนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ / ส่งไฟล์คำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
20 พ.ย. 58  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ์ / แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
28 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรณ   
07 มิ.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน   
05 มิ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
03 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
23 ก.พ. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
13
 อุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001549 - 20 ก.ค. 58 จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย
(17 ส.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 18 ต.ค.60   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
07 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนอธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 10ธ.ค.59   
12 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
14 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
27 ส.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  นักวิจจัยลงนามสัญาฯ   
26 ส.ค. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
25 ส.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนฯ   
11 ส.ค. 58  นักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
10 ส.ค. 58  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการประดิษฐ์   
29 ก.ค. 58  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
28 ก.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
-
14
 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001550 - - จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย
(10 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ย. 62   จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
19 ก.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
23 พ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 พ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
16 พ.ย. 61  จนท.แจ้งผู้ปรกอบการ/ส่งเอกสารสัญญาฯให้ผู้ประกอบการ   
14 พ.ย. 61  จนท.เตรียมยกร้องสัญญาโอนสิทธิ/หนังสือมอบอำนาจ   
03 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
03 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มจากนักวิจัย   
17 ส.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯ ไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.ส่งไฟล์หนังสือฯ และรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 18 ต.ค. 60   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนอไปยังอธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 10 ธ.ค. 59   
12 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 59  จนท. ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
14 มิ.ย. 59  จนท. รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 11 ก.ย. 59   
14 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
06 ก.ย. 58  เตรียมเอกสารคำขอ เสนออธิการ   
27 ส.ค. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
26 ส.ค. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
26 ก.ย. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน   
26 ส.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
15
 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมอไทย, สมอพิเภก, มะขามป้อม และเก๊กฮวย และกรรมวิธีการผลิต
  1. ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ

1403001385 10540 26 ก.ย. 57 รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
(18 ม.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
18 ม.ค. 59  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
28 ก.ย. 59  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
18 ก.ย. 58  รับหนังสือจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอชำระค่าประกาศฯ เสนออธิการบดี   
27 ส.ค. 58  จนท. รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ *ครบกำหนด 23/10/58   
15 ก.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับสำเนาหน้าแรกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
11 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
11 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
03 มิ.ย. 58  จนท.ตรวจสอบเตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
11 พ.ค. 58  รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
10 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
06 พ.ย. 57  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
17 ต.ค. 57  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
16 ต.ค. 57  จนท.รับเอกสารคำขอ จากงานสารบรรณ   
07 ต.ค. 57  จนท.ส่งไฟล์การแก้ไขไปยังนักวิจัย   
03 ต.ค. 57  นักวิจัยลงนามสัญญา   
01 ต.ค. 57  จนท.ร่างสัญญาโอน   
27 ก.ย. 57  จนท.ยกร่างคำขอ   
26 ก.ย. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
16
 สูตรชาสมุนไพรเจียวกู้หลานที่มีแปะฮวยจั่วจิเช่าและหญ้าหวานเป็นส่วนประกอบและวิธีการทำ

1503000863 - 25 พ.ค. 58 จนท.เตรียมสำเนาคำสั่งให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย
(04 พ.ย. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 พ.ย. 58  จนท.เตรียมสำเนาคำสั่งให้แก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ต.ค. 58  จนท. รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขครั้งที่ 1 *กำหนด 27/12/58   
26 พ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 พ.ค. 58  รับคำขอ/จนท.ยกร่างคำขอ/จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
-
17
 เครื่องย่างแบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยหลอดอินฟราเรดที่มีสองสายพานลำเลียง
  1. ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
  2. ดร.รัชนี นามมาตย์

1503001053 10845 20 เม.ย. 58 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
26 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
19 ก.พ. 59  จนท. ส่งสำเนาเอกสารอนุสิทธิบัตร ไปยังนักวิจัย   
19 พ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 พ.ย. 58  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 พ.ย. 58  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 ต.ค. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 14/12/58   
05 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
25 มิ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
15 มิ.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
04 มิ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.แจจ้งนักวิจัยส่งหนังสืออนุญาติให้เปิดเผยข้อมูล   
03 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
21 พ.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ   
06 พ.ค. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
18
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาในร่องโดยการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ
  1. นายอาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1503000297 - 03 มี.ค. 58 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 19 ส.ค. 59
(15 ก.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 19 ส.ค. 59   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท. เตรียมคำขอผ่อนผันแก้ไขฯ ครั้งที่2 เสนออธิกรบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัดและสำนักสิทธิบัตร   
16 ต.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ต.ค. 58  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
06 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 19 ต.ค. 58   
25 มิ.ย. 58  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 58  จนท.ยื่นเอกสารคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
02 ก.พ. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
24 ต.ค. 57  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญา/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
03 มี.ค. 58  ยื่นคำขอ   
-
19
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  1. นายอาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1503000296 - 13 ต.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(15 ก.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร   
16 ต.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
16 ต.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ต.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 ส.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 19 ต.ค. 58   
25 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
25 มิ.ย. 58  จนท. แก้ไขร่างสัญญาโอนฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
02 ก.พ. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
24 ต.ค. 57  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญา/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 ต.ค. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 อุปกรณ์กำเนิดลำพาสมาเจ็ตที่ความดันบรรยากาศ
  1. นายอาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1503000294 - 13 ต.ค. 57 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(15 ก.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร   
16 ต.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
12 ต.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
06 ส.ค. 58  จนท. ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 ก.ค. 58  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 19 ต.ค. 58   
25 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
25 มิ.ย. 58  จนท.แก้ไขร่างสัญญาโอนฯ   
21 เม.ย. 58  ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
03 มี.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
03 มี.ค. 58  จนท. รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
02 ก.พ. 58  จนท. เตรีมเอกสารคำขอเสนออธิการบดี   
24 ต.ค. 57  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญา/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 ต.ค. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
-