ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 สูตรชาที่มีส่วนผสมของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการทำ
  1. รศ.ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และคณะ

1703000656 - 23 ม.ค. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
19 มี.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 มี.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
07 มี.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
12 ก.พ. 60  จนท.แก้ไขคำขอ   
07 ก.พ. 60  นักวิจัยส่งรายละเอียดแก้ไขคำขอ   
04 ก.พ. 60  จนท.ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแก้ไขจากนักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
14 ก.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
05 ก.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอส่งนักวิจัย   
03 ก.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรม   
18 เม.ย. 60  จนท.ส่งทำขอที่พาณิชย์จังหวัด   
11 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 เม.ย. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์   
29 มี.ค. 60  นักวิจัยส่งผลงานที่แก้ไขรายละเอียด   
23 มี.ค. 60  แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละอียด   
17 ก.พ. 60  ส่งเอกสารสัญญาโอนสิทธิ์ให้นิสิตฝึกทน   
23 ม.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 เซรั่มบำรุงผิวที่มีสส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า และกรรมวิธีการทำ
  1. รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ

- - 25 ธ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอไปทางไปรษณีย์
(30 ม.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
30 ม.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอไปทางไปรษณีย์   
30 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ม.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารสเนออธิการบดี   
17 ม.ค. 61  จนท.ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด   
06 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
29 พ.ย. 60  จนทงยื่นคำขอไปทางไปรษณีย์   
27 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 พ.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารสเนออธิการบดี   
14 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดแก้ไข   
06 ก.ย. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
29 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
29 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรณ   
28 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
28 ธ.ค. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
26 ธ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
25 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบเบื้องต้น *ทางอีเมล   
-
3
 วิธีขึ้นรูปโครงภาชนะสุญญากาศไร้รอยเชื่อมรูปทรงกระบอก
  1. นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์

1603002650 - 02 พ.ย. 59 ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์
(29 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
29 มิ.ย. 61  ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือสำคัญส่งไปยังผู้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังงสือสำคัญจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งเอกสารที่พาณิชย์จังหวัด    
09 ก.พ. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนท.เตรียมเอกสารชำระค่าค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน    
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
11 ส.ค. 60  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 ส.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
12 ก.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยขอข้อมูลเพิ่มเติม   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งไปยังนักวิจัย   
30 ม.ค. 59  จนท.เตรียมสำเนาคำขอจากกรมฯ   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอที่งานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 59  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
25 พ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
23 พ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
18 พ.ย. 59  จนท.เตรียมสัญญาโอน   
02 พ.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 เครื่องคัดขนาดและนับจำนวนผลมะนาวอัตโนมัติ
  1. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  2. ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

1603002429 - 08 ก.ย. 59 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย
(19 ต.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 ต.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
18 ต.ค. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจกทะเบียนครั้งที่ 1   
30 ธ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาเลขที่คำขอไปยังนักวิจัย   
23 ธ.ค. 60  จนท.รับสำเนาเลขที่คำขอ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอต่อพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 พ.ย. 59  จนท.ขอเอกสารแก้ไขลายน้ำจากเลขาอธิการ   
14 พ.ย. 59  เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
04 พ.ย. 59  นักวิจัยเซ็นต์สัญญาโอน   
01 พ.ย. 59  จนท.รับสัญญาโอน   
11 ต.ค. 59  จนท.ส่งสัญญาโอนให้นักวิจัยที่อยุ่ต่างจังหวัด *EMS   
28 ก.ย. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลถือสิทธิ   
08 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
  1. ผศ.ดร.โสภา แคนสี

1603002223 - - จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์    
28 ม.ค. 62  จนท.ยิ่นคำขอประกาศโฆษณา   
20 ม.ค. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณาและจดทะเบียน   
15 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
10 ส.ค. 61  จนท.รับสำเนาแก้ไขจากกรมฯ   
24 พ.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
15 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการแก้ไขคำขอ   
14 พ.ค. 61  นักวิจัยแก้ไขคำขอ   
09 พ.ค. 61  จนท.ติดตามสอบถามนักวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขคำขอ   
27 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำสั่งแก้ไขให้นักวิจัย   
19 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือแก้ไขเพื่อแจ้งหใ้นักวิจัยทราบ   
02 มี.ค. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม   
16 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอที่มีเลขขอรับความคุ้มครอง   
26 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารที่งานสารบรรณ   
18 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
13 ต.ค. 59  นักวิจัยเซ็นสัญญาโอน   
10 ต.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอน   
28 มิ.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น ประสานงานกับนักวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียด   
-
6
 ชุดทดสอบการกดจุดสัญญาณสำหรับการนวดแผนไทย
  1. อ.ปริญญ์ ชุปวา

1603002221 - 28 ก.ย. 59 จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด
(24 ธ.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 ธ.ค. 62  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
12 ธ.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือผ่อนผันเสนออธิการ   
08 ต.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข / แจ้งนักวิจัยแก้ไขคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนทงส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารแก้ไขที่งานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมเอกสารแก้ไขคำขอเสนออธิการ   
20 มิ.ย. 61  ผู้ประดิษฐ์ส่งรายละเอียดการแก้ไข   
24 พ.ค. 61  จนท.ยื่นหนังสือผ่อนผันไปยังพาณิชย์จังหวด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.เตรียมหนังสือขอผ่อนผัน ระยะเวลาแก้ไขครั้งที่ 1    
15 พ.ค. 61  จนท.ติดตามคำขอแก้ไขกับนักวิจัยอีกครั้ง    
03 พ.ค. 61  จนท.ติดตามคำขอแก้ไขกับนักวิจัย   
24 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำสั่งแก้ไขไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือแก้ไขแจ้งให้ผู้ประดิษญ์ทราบ   
02 มี.ค. 61  จนท.รับคำสั่งแก้ไข   
16 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอที่มีเลขขอรับความคุ้มครอง   
26 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 ต.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
01 ต.ค. 59  นักวิจัยส่งรายละเอียดเพิ่มเติม   
28 ก.ย. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมรายละเอียด   
28 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 เครื่องตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับคนตาบอด
  1. อ.คเณศ ถุงออด

1603002222 - 11 ต.ค. 59 ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์
(29 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
29 มิ.ย. 61  ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์   
22 มิ.ย. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือสำคัญส่งไปยังผู้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังงสือสำคัญจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 ก.พ. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด    
09 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
06 ก.พ. 60  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขจากกรมฯ   
06 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียน   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขจากกรมฯ   
11 ส.ค. 60  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ส.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารแก้ไขเสนออธิการ   
16 พ.ย. 59  จนท. ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
14 พ.ย. 59  จนท. รับสำเนาคำขอที่มีเลขคำขอรับความคุ้มครอง   
26 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ต.ค. 59  นักวิจัยเซ็นสัญญาโอน   
13 ต.ค. 59  จนท.ร่างสัญญาโอน   
11 ต.ค. 59  เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
8
 เครื่องคัดแยกดักแด้ไหมโดยใช้แมชชีนวิชั่น
  1. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

1603002098 - - ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์
(29 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
29 มิ.ย. 61  ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้ผุ้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.จัดเตรียมหนังสือสำคัญส่งไปยังผู้ประดิษฐ์   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือสำคัญจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งเอกสารที่พาณิชย์จังหวัด   
09 ก.พ. 61  นท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนท.เตรียมเอกสารชำระค่าค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน   
04 ม.ค. 61   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและโฆษณาและจดทะเบียน   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาแก้ไขจากกรมฯ   
19 ก.ค. 60  จนท.สงเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารแจ้งแก้ไข *หมดเขต 25 ส.ค. 60   
02 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
31 ต.ค. 59  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
05 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
26 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
02 ก.ย. 59  นักวิจัยเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ   
01 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
29 ก.ย. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมข้อมูล   
24 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
9
 สูตรและกรรมวิธีผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
  1. อ.คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ

1603002108 - 31 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
26 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นเอกสารประกาศโฆษณาแบะจดทะเบียนไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณษเสนออธิการ   
00 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
09 ก.พ. 61  จนทรับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนทงเตรียมเอกสารแก้ไขคำขอเสนออธิการ   
06 ก.พ. 61  จนท.โทรสอบถามข้อมูลจากกรมฯ ในการแก้คำขอ   
20 ธ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
13 ก.ค. 60  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม    
12 ก.ค. 60  จนท.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
03 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากนักวิจัย   
24 พ.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำจอแก้ไข   
07 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
02 พ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
01 พ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการฯ และสำเนาคำขอ   
31 ต.ค. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไขครั้งที่ 1 ส่งเอกสารเพิ่มเติมและรับหนังสือสำเนาคำขอ   
05 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
05 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ก.ย. 59  จนท.เสนอคำขอต่ออธิการ   
16 ก.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอ   
31 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น *นักวิจัยได้ดำเนินการทำสัญญาโอนมาพร้อมคำขอเนื่องจากนิสิตที่วิจัยร่วมอยุ่ช่วงฝึกงาน   
-
10
 ชุดกลไกช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบใบมีดกระแทก
  1. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

- - 11 มิ.ย. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญ อนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย
(20 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 ก.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญ อนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
12 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบตรจากกรมฯ   
31 พ.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังไปรษณีย์   
31 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 พ.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
07 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
07 ก.ย. 61  จจนท.ยื่นคำขอ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพอ่มเติมเสนออธิการบดี   
04 มิ.ย. 61  จนท.สอบถามนักวิจัยถึงกรแก้ไขเพิ่มเติม   
28 มิ.ย. 61  จนท.ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขให้นักวิจัย   
20 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
15 ธ.ค. 40  จนท.ยื่นเอกสารเสนออธิการบดี   
10 พ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
29 ก.ย. 59  จนท.ส่งสัญญาโอนสิทธิให้นักวิจัย   
23 ก.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
05 ก.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
30 ส.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
24 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการประดิษฐ์   
11 มิ.ย. 59  รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
11
 เครื่องชั่งน้ำหนักไก่ไร้สาย
  1. ผศ.ดร.อถินันท์ วุรโสภณ

- - 19 พ.ค. 59 นักวิจัยรับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร
(24 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 ต.ค. 61  นักวิจัยรับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญให้นักวิจัย   
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียน ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชยืจังหวัด   
26 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารยื่นเสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
19 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
12
 สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา
  1. อ.คัทลียา เมฆจรัสกุล

1603001781 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 60   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
26 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นเอกสารประกาศโฆษณาและจดทะเบียนไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
20 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการประกาศโฆษณษเสนออธิการ   
06 ธ.ค. 61   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณาและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
12 ก.พ. 61  จนท.ส่งคำขอไปังพาริชย์จังหวัด   
09 ก.พ. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ก.พ. 61  จนท.เตรียมเอกสารแก้ไขคำขอ เสนออธิการ   
05 ก.พ. 61  จนท.สอบถามข้อมูลจากกมฯ เกี่ยวกับการแก้ไขคำขอ   
30 ม.ค. 61  จนท.สอบถามนักวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลกรแก้ไขคำขอ   
07 ธ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขคำขอจากกรมฯ   
02 ต.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขจากกรมฯ   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.สอบถามข้อมูลกับนักวิจัย   
02 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
28 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและสำเนารายละเอียดให้นักวิจัย   
22 ก.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ คำขอเลขที่ 1603001781   
01 ส.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
30 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ส.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
23 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
22 ส.ค. 59  แจ้งนักวิจัยเพิ่มข้อมูล   
11 ส.ค. 59  แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล/นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขข้อมูล   
11 ส.ค. 59  เจ้าหน้าที่รับคำขอฯ/เอกสารประกอบ(สัญญาโอน)   
-
13
 กรรมวิธีการผลิตข้าวเปลือกแบบเพาะงอก
  1. ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
  2. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  3. อ.เชิดพวษ์ เชียวชาญวัฒนา

1603001524 - 27 มิ.ย. 59 จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(28 ม.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
28 ม.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
20 ม.ค. 62  จนท.แก้ไขคำขอเพิ่มเติมเตรียมเอกสารประกอบคำขอ   
18 ม.ค. 62  แจ้งผู้ขอเกี่ยวกับการดำเนินการ   
15 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
27 มิ.ย. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณชย์จังหวัด   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมเอกสารแก้ไขคำขอ แจ้งผู้ขอชำระค่าใช้จ่าย   
13 มิ.ย. 61  จนท.แก้ไขคำขอ   
23 เม.ย. 61  จนท.รับคำสั่งแก้ไขจากกรมฯ   
10 ก.ย. 60  จนท.รับสำเนาคำขอไปจากกรม   
18 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม   
15 ก.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดให้นักวิจัยและวิสาหกิจชุมชน   
12 ก.ย. 59  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรม (เลขที่คำขอ 1603001524)   
16 ส.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยงพาณิชย์จังหวัด   
15 ส.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
08 ส.ค. 59  ขอเอกสารใหม่ (แก้ไขลายน้ำ)   
05 ส.ค. 59  จนท.ตรวจสอบเอกสารประกอบ   
04 ส.ค. 59  จนท.รับหนังสือคำขอที่งานสารบรรณ   
26 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอเสนออธิการฯ   
25 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือสัญญาโอนนักวิจัย   
22 ก.ค. 59  นักวิจัย,วิสาหกิจชุมชนรับเอกสารสัญญาโอนฯ   
14 ก.ค. 59  จนท.ขอเอกสารวิสาหกิจชุมชนเพิ่ม   
27 มิ.ย. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
14
 ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับระบบประปาแบบผิวดิน
  1. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และคณะ

1603001182 - 27 พ.ค. 59 จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด
(18 มี.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
18 มี.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาริชย์จังหวัด    
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 มี.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
07 มี.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
21 ก.พ. 60  นักวิจัยส่งข้อมูลให้กับ จนท.    
20 ก.พ. 60  จนท.ขอข้อมูลจากนักวิจัยเพิ่มเติม    
25 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม   
15 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
10 มิ.ย. 59  จนท.เสนอคำขอไปยังอธิการฯ   
09 มิ.ย. 59  จนท. รับสัญญาโอนจากผู้ประดิษฐ์ร่วม *จากไปรษณีย์   
31 พ.ค. 59  จนท. ยกร่างคำขอ   
30 พ.ค. 59  จัดส่งสัญญาโอนให้ผู้ประดิษฐ์ร่วมเซนต์ *จัดส่งสัญญาโอนไปต่างจังหวัด   
27 พ.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
15
 ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
  1. ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวาณิช
  2. ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

1603001183 - 31 พ.ค. 59 จนท.ส่งหนังสือไปยังพาณิชย์
(09 พ.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 พ.ย. 60  จนท.ส่งหนังสือไปยังพาณิชย์   
07 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารสำเนาหนังสือสำคัญส่งนักวิจัยและต้นสังกัด   
06 ก.ย. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมน   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณอชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
03 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือประกาศโฆษณา   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารยื่นอธิการ   
02 พ.ย. 59  จนท.ส่งหนังสือแก้ไขให้นักวิจัย/เข้าพบนักวิจัยขอคำปรึกษา   
26 ก.ย. 59  จนท.รับหนังสือแก้ไข *ครบกำหนด 22 ธ.ค. 59   
15 ก.ค. 59  จนท.ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 มิ.ย. 59  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
10 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการฯ   
10 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
10 มิ.ย. 59  นักวิจัยชี้แจงรายละเอียดการประดิษฐ์   
01 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
31 พ.ค. 59  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
16
 เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  1. ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

1603001782 12659 08 ก.พ. 59 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี
(18 เม.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
18 เม.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 มี.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระ ค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 27 พ.ค.60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
13 มิ.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
23 พ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
08 ก.พ. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
17
 กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบรีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด
  1. ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

1603001779 12522 09 ก.พ. 59 จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี
(14 ก.พ. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
17 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 16 มี.ค. 60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
13 มิ.ย. 59  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
02 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
09 ก.พ. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
18
 หัวเพนนิงแมกนีตรอนสปัตเตอริงสำหรับการเคลือบฟิล์มบางสารแม่เหล็ก
  1. นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์ และคณะ

1603001780 12521 28 ม.ค. 59 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย
(19 เม.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 เม.ย. 60  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
19 เม.ย. 60  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
03 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
10 ก.พ. 60  จนท.รับเอกสารชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 9 เม.ย.60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
14 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
09 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
08 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
28 ม.ค. 59  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
19
 ตู้อบก้อนเชื้อเห็ดรูปแบบชั้นผนังยางสังเคราะห์
  1. ผศ.ดร.โสภา แคนสี

1603001778 - 10 พ.ค. 59 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งให้นักวิจัย
(18 ก.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
18 ก.ค. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งให้นักวิจัย   
10 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรม ฯ   
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนงฯ พาณิชย์จังหวัด   
25 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
12 ก.พ. 62  จนท.เตรียมเอกสารสเนออธิการบดี   
15 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
25 พ.ค. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
23 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
19 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
02 มี.ค. 61  จนท. ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 มี.ค. 61  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท. เตรียมคำขอผ่ินผันการแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
04 ม.ค. 61  จนท. ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งฯ ไปยังนักวิจัย   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2   
31 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนงฯ พาณิชย์จังหวัด   
31 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ก.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
01 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 ก.พ. 60  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันการแก้ไขคร้งที่ 1 เสนออธิการบดี   
06 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือคำสั่งส่งไปยังนักวิจัย   
06 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 ครบกำหนด 30 เม.ย. 60   
01 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหัด   
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสรจากงานสารบรรณ   
19 ส.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 มิ.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
20 มิ.ย. 59  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขรูปเขียนจากนักวิจัย   
09 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละเอียดรูปเขียน   
09 มิ.ย. 59  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
09 มิ.ย. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
10 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอเบื้องต้น/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 หัววัดพลังงานจลน์ของไอออนพลาสม่า
  1. อาจารย์พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และคณะ

- - 04 พ.ค. 59 จนท. ส่งเอกสารไปยัง สวทช.
(07 มิ.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
07 มิ.ย. 59  จนท. ส่งเอกสารไปยัง สวทช.   
01 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
23 พ.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารสารเสนออธิการบดี   
04 พ.ค. 59  จนท.รับเอกสารโอนสิทธิ์/มอบอำนาจจาก สวทช.   
-