ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วดรกและธัญพืช
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

- - 15 มิ.ย. 61 จนท.ส่งคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์
(17 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 ก.ย. 62  จนท.ส่งคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
16 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
28 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน / ส่งกลับสัญญาโอนสิทธิ   
20 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
16 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
15 มิ.ย. 61  รับคำขอ / จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ที่มีพื้นที่จำเพาะสูง โดยการปรับสภาพด้วยความร้อนและโพลีเอทชิลีนไกลคอล
  1. ผศ.ดร.อภิพงช์ พุฒคำ และคณะ

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(25 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 62  จนท.ส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข    
11 เม.ย. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
26 มี.ค. 62  จนทงรับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
03 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ / จนท.ยื่นคำขอ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 ส.ค. 61  จนท.ตรวจสอบการแก้ไข / นักวิจัยส่งเอกสารสัญญา   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
15 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ส่งไฟล?ให้นักวิจัยพิจารณา   
23 ก.ค. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
01 มิ.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
-
3
 ระบบการจัดลำดับคิว
  1. อ.เกียรสิน กาญจนวณิชกุล และคณะ

- - 24 ธ.ค. 61 จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 ก.ค. 62  จนท.รับคำขอแก้ไขที่งานสารบรรณ   
09 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารประกอบคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
09 มิ.ย. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขคำขอ    
08 มิ.ย. 62  จนท.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
26 ธ.ค. 61   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
4
 อุปกรณ์คัดแยกเพศดักแด้
  1. อ.ดร.เกียรติสิน หาญจนวณิกุล และคณะ

1803002430 - 02 พ.ค. 61 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังกองทุนสนับสนุนทุนการวิจัย
(24 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังกองทุนสนับสนุนทุนการวิจัย   
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญเสนออธิการ   
03 ก.พ. 63  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร   
28 ต.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
20 ต.ค. 62  จนท.จัดเตรียมสำเนาคำขอ   
03 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
09 ต.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
08 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือตอบรับจาก สกอ   
04 ก.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจ   
31 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
26 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม    
10 ส.ค. 61  แจ้งผุ้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
02 พ.ค. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
5
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบชุมเห็ดเทสอบแห้ง ขิงอบแห้งและใบฝรั่งอบแห้ง และกรรมวิธี
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000879 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี
(06 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี    
-
6
 สูตรชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบขลู่อบแห้ง ใบหว่านฮง็อกอบแห้ง ดอกทองกลาวอบแห้ง
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000880 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
-
7
 เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมเก็กฮวย
  1. ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล พร้อมคณะ

1403001385 10540 26 ก.ย. 57 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
-
8
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบบัวหลวง ใบหม่อน ดอกเก๊กฮวย และกรรมวิธีการผลิต
  1.  อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
20 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60   จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60   จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
9
 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์
  1. ผศ. ดร.ชลธี โพธ์ทอง

- - 26 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
27 พ.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
13 ธ.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
09 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งรูปเขียนเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 60  จนทงจัดเตรียมสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 60  จนท.ตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์/ยกร่างคำขอ   
26 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
10
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบราชพฤกษ์ ดอกเก๊กฮวยและแก่นตะวัน และกรรมวิธีการผลิต
  1. อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60  จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
11
 ชุดอุปกรณ์กะเทาะและทำความสะอาดเมล็ดถั่วดาวอินคา
  1. ผศ. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

- - 02 ธ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(05 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
05 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
05 เม.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 เม.ย. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
08 ม.ค. 62   จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
28 มิ.ย. 61  จนท.ส่งไฟล์คำขอให้นักวิจัย   
02 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
06 ธ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
12
 กรรมวิธีการผลิตสารสกัดตรีผลา
  1. อ.ประสบอร รินทอง พร้อมคณะ

1703002200 - 02 พ.ย. 60 จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด
(19 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 เม.ย. 62  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
05 เม.ย. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
03 เม.ย. 62  จนท.แก้ไขคำขอเพิ่มเติม   
05 ก.พ. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
06 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข   
30 พ.ค. 61  ผู้ประดิษฐ์แก้ไขคำขอกลับมาให้ จนท.   
10 พ.ค. 61  จนทงจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประดิษฐ์   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
23 ม.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
10 ม.ค. 61  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
07 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
02 พ.ย. 60  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
02 พ.ย. 60  จนท.รับสำเนาคำขอ และสัญญาโอนสิทธิ   
-
13
 เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

- - 18 ก.ย. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
18 เม.ย. 62  จนท.ส่งหนังสือชำระค่าประกาศและจดทะเบียนไปยังพาณิชย์จังหวัด   
17 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
04 เม.ย. 62  จนท.จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียน   
14 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าปรกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
04 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
03 ก.ค. 61  จนท.แก้ไขคำขอ   
01 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
23 ม.ค. 60  จนทส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 60  จนท.จัดเรียมสำเนาคำขอแะรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 60  นักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
12 พ.ย. 60  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
11 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งหนังสือบันทึกข้อความขอยื่นเอกสารดำเนินการจดรับความคุ้มครองทรัพสินทางปัญญา   
25 ต.ค. 60  ให้คำปรึกษาด้านยกร่างคำขอให้กับนักวิจัย   
18 ก.ย. 60  ส่งแบบฟอร์มการร่างคำขอให้นักวิจัย   
-
14
 เซรั่มมันแกว
  1. ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ

- - 25 ต.ค. 60 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(24 พ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 พ.ค. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
02 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
18 ม.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 60  จท.เตียมหังสือเสนออธิการ   
10 พ.ย. 60  นักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
31 ต.ค. 60  นักวิจัยส่งไฟล์เอกสาร   
26 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสาร    
25 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
15
 เครื่องคัดแยกดักแดไหมโดใช้สายพนแบบมีกระบะตักและแมชชีนวิชั่น
  1. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

1703001992 - 20 ก.ย. 60 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้นักวิจัยและ ผปก.
(12 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
12 ต.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้นักวิจัยและ ผปก.    
09 ก.ค. 61  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัยและ ผปก.   
24 พ.ค. 61  จนท.ชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1 ที่พาณิชย์จังหวัด   
19 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
21 ธ.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาไปยัง ผปก.   
21 ธ.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังนักวิจัย   
20 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอส่งให้นักวิจัยแลพ ผปก.   
12 ธ.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
05 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการ   
03 ต.ค. 60   จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการ   
03 ต.ค. 60  ผู้ถือสิทธิ์ร่วมหนังสือมอบอำนาจ   
26 ก.ย. 60  แจ้งผู้ถือสิทธิ์รวมเซ็นต์เอกสาร   
22 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสาร   
20 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสาร   
21 ก.ย. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
-
16
 อุปกรณ์กำเนิดลำพาสมาเจ็ตที่ความดันบรรยากาศ
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002111 - 06 ต.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรให้นักวิจัย
(18 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
18 ก.พ. 62   จนท.ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรให้นักวิจัย   
14 ก.พ. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
18 ส.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไขฯ   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59   จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 59   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
17
 อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002110 - 06 ต.ค. 59 จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย
(23 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
23 ก.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย   
23 ก.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนอธิการ   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
30 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
30 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งค่าชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
28 ส.ค. 60  จนท.ยื่คำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ส.ค. 56  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 ส.ค. 60   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60   จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไข   
12 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
18
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาในร่องโดยการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002112 - 06 ต.ค. 59 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี
(18 ส.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
18 ส.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 มี.ค. 60  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไข   
12 มิ.ย. 60  จนท. รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
19
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสม่าที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  1. อ.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

1603002109 - 06 ต.ค. 59 จนท.ส่งเอกสารให้นักวิจัย
(28 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
28 มิ.ย. 62  จนท.ส่งเอกสารให้นักวิจัย   
28 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้กับนักวิจัย เสนอรองวิจัยฯลงนาม   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
21 ม.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปทางไปรษณีย์   
21 ม.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
07 ม.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
02 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานวานสารบรรณ   
19 เม.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
04 เม.ย. 61  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไข   
04 เม.ย. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขรูปเขียน   
04 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 2 *ครบกำหนด 1 ก.ค. 61   
28 ส.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ส.ค. 60  เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากวานสารบรรณ   
18 ส.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 60  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งแก้ไข   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรม ครั้งที่1 *ครบกำหนด 30 ส.ค.60   
10 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
20
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของไหมข้าวโพด ใบบัวบกอบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
  1. รศ.ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และคณะ

170300655 - 23 ม.ค. 60 จนท.ส่งคำขอไปยังพาญิชย์จังหวัด
(19 มี.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 มี.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไปยังพาญิชย์จังหวัด    
13 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
12 มี.ค. 60  จนท.เสนอเอกสารให้อธิการ   
13 ก.พ. 60  จนท.แก้ไขคำขอและเรียมเอกสารประกอบ   
11 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
14 ก.ค. 60  จนท.ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
05 ก.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารพร้อมสำเนาคำขอส่งนักวิจัย   
03 ก.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรม   
18 เม.ย. 60  จนท.ส่งทำขอที่พาณิชย์จังหวัด   
11 เม.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 เม.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
03 เม.ย. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์   
29 มี.ค. 60  นักวิจัยส่งผลงานที่แก้ไขรายละเอียด   
23 มี.ค. 60  แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละอียด   
17 ก.พ. 60  ส่งเอกสารสัญญาโอนสิทธิ์ให้นิสิตฝึกทน   
23 ม.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-