ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซิน
  1. น.ส.วราภรณ์ สุทธิสา
  2. น.ส.สุปราณี กิจเจริญศักดิ์กุล

1103000741 - 20 ก.ค. 54 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 เม.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
14 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
21 มี.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนต่ออายุอนุสิทธิบัตร *ครบกำหนด 20 ก.ค. 60   
21 ก.ย. 58  ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
04 ส.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
25 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
17 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
11 มิ.ย. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
12 พ.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
11 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
28 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารรคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 มี.ค. 58  จนท.รับหนังสือชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
17 ก.พ. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
22 ม.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
21 ม.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
15 ม.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
05 ม.ค. 58  จนท.ดำเนินการแก้ไข/ส่งไฟล์ไปยังนักวิจัยเพื่อตรวจสอบ   
03 ธ.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งแก้ไขครั้งที่ 3   
21 ต.ค. 57  ส่งสำเนาทำขอแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
25 ก.ย. 57  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
18 ก.ย. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
17 ก.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
15 ก.ย. 57  จนท.สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่ง ฯ ไปยังนักวิจัย   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2)   
18 ก.ค. 56  ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1   
-  กรมสั่งแก้ไข ครั้งที่1   
-
2
 ชุดไถกลบร่องอ้อย
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0501005024 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
3
 ตู้เพาะเมล็ดพืช
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0603000303 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
4
 สูตรอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนกระทู้หอมในระบบปิด
  1. นางสาวจิรภา บุติมาลย์
  2. ผศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ
  3. ศ.ดร.เรือน สมณะ

903000723 5424 10 ก.ค. 52 เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(11 มิ.ย. 57)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เสนอต่ออธิการบดี   
26 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ทำหนังสือชี้แจงขอฟื้นสิทธิ   
*(26 สค 56) ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
5
 กรรมวิธีการผลิตชาใบหม่อนเพื่อรักษาสี สารประกอบ ฟีนอลิก และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
  1. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  2. ดร.นเรศ มีโส
  3. นางสาวพิชาภรณ์ วันโย

0903000389 - 09 เม.ย. 52 ยื่นขอจดทะเบียน
-
6
 เครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรด
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  3. นายสมพร หงส์กง
  4. นางสาวพิชาภรณ์ วันโย
  5. นายภานุมาตย์ พัฒโท

0903000388 - 09 เม.ย. 52 ยื่นขอจดทะเบียน
-
7
 เครื่องดูดซับความชื้นอากาศโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรดเป็นตัวกลางในการไล่ความชื้น
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  3. นายภานุมาตย์ พัฒโท
  4. นางพชรกมล พงษ์เพชร
  5. นายสมพร หงษ์กง

0903000216 - 03 มี.ค. 52 ยื่นขอจดทะเบียน
-
8
 เครื่องดูดซับความชื้นอากาศแบบหลายช่อง
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. นายศักดิ์ชัย ดรดี
  3. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0803000666 - 06 พ.ค. 51 ยื่นขอจดทะเบียน
-
9
 เครื่องอบแห้งผลไม้แบบถาดหมุนโดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. นายศักดิ์ชัย ดรดี
  3. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0803000615 - 10 เม.ย. 51 ยื่นขอจดทะเบียน
-
10
 สบู่ที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอริซิน
  1. นางสาวจิราภา บุติมาลย์
  2. ดร.สาน วิไล
  3. นางสาววราภรณ์ สุทธิสา
  4. นางพัชรา ขวัญเมือง
  5. นางสาวนฤมล วงหาแทน

0903000454 5064 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 26 ส.ค. 52
-
11
 ผลิตภัณฑ์โลชั่นปรับสภาพผิวที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอริซิน
  1. นางสาวจิราภา บุติมาลย์
  2. ดร.สาน วิไล
  3. นางสาววราภรณ์ สุทธิสา
  4. นางพัชรา ขวัญเมือง
  5. นางสาวนฤมล วงหาแทน

0903000453 5063 07 ม.ค. 56 รับโอนแล้ว
*ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
12
 ข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของหม่อนหรือดักแด้ไหม
  1. นางสาวสุชญา โคตรวงษ์

903000451 5061 - รับโอนแล้ว
-
13
 เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบสเปาเต็ดเบด ชนิดมีดาว์นคัมเมอร์ด้านเดียว
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0703000513 4835 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 09 เม.ย. 52
-
14
 เครื่องอบแห้มผลไม้แบบถาดหมุนโดยใช้ การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ

80300616 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 12 เม.ย. 51
-
15
 เครื่องดูดซับความชื้นแบบหลายช่องทาง
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ

8003000666 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 05 พ.ย. 51
-
16
 ปั๊มลมไร้เสียง
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000301 4291 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 04 มิ.ย. 50
-
17
 เครื่องเผาข้าวหลาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000302 3648 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 05 ต.ค. 50
-
18
 เครื่องเผาข้าวหลาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000302 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 18 มี.ค. 49
-
19
 เครื่องเคลือบเมล็ดพืชด้วยสมุนไพรแบบสายพาน
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000300 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 16 มี.ค. 49
-