ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ตู้เพาะเมล็ดพืช
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0603000303 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
2
 สูตรอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนกระทู้หอมในระบบปิด
  1. นางสาวจิรภา บุติมาลย์
  2. ผศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ
  3. ศ.ดร.เรือน สมณะ

903000723 5424 10 ก.ค. 52 เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(11 มิ.ย. 57)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
11 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เสนอต่ออธิการบดี   
26 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ทำหนังสือชี้แจงขอฟื้นสิทธิ   
*(26 สค 56) ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
3
 กรรมวิธีการผลิตชาใบหม่อนเพื่อรักษาสี สารประกอบ ฟีนอลิก และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
  1. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  2. ดร.นเรศ มีโส
  3. นางสาวพิชาภรณ์ วันโย

0903000389 - 09 เม.ย. 52 ยื่นขอจดทะเบียน
-
4
 เครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรด
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  3. นายสมพร หงส์กง
  4. นางสาวพิชาภรณ์ วันโย
  5. นายภานุมาตย์ พัฒโท

0903000388 - 09 เม.ย. 52 ยื่นขอจดทะเบียน
-
5
 เครื่องดูดซับความชื้นอากาศโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรดเป็นตัวกลางในการไล่ความชื้น
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  3. นายภานุมาตย์ พัฒโท
  4. นางพชรกมล พงษ์เพชร
  5. นายสมพร หงษ์กง

0903000216 - 03 มี.ค. 52 ยื่นขอจดทะเบียน
-
6
 เครื่องดูดซับความชื้นอากาศแบบหลายช่อง
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. นายศักดิ์ชัย ดรดี
  3. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0803000666 - 06 พ.ค. 51 ยื่นขอจดทะเบียน
-
7
 เครื่องอบแห้งผลไม้แบบถาดหมุนโดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. นายศักดิ์ชัย ดรดี
  3. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0803000615 - 10 เม.ย. 51 ยื่นขอจดทะเบียน
-
8
 สบู่ที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอริซิน
  1. นางสาวจิราภา บุติมาลย์
  2. ดร.สาน วิไล
  3. นางสาววราภรณ์ สุทธิสา
  4. นางพัชรา ขวัญเมือง
  5. นางสาวนฤมล วงหาแทน

0903000454 5064 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 26 ส.ค. 52
-
9
 ผลิตภัณฑ์โลชั่นปรับสภาพผิวที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอริซิน
  1. นางสาวจิราภา บุติมาลย์
  2. ดร.สาน วิไล
  3. นางสาววราภรณ์ สุทธิสา
  4. นางพัชรา ขวัญเมือง
  5. นางสาวนฤมล วงหาแทน

0903000453 5063 07 ม.ค. 56 รับโอนแล้ว
*ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
10
 ข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของหม่อนหรือดักแด้ไหม
  1. นางสาวสุชญา โคตรวงษ์

903000451 5061 - รับโอนแล้ว
-
11
 เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบสเปาเต็ดเบด ชนิดมีดาว์นคัมเมอร์ด้านเดียว
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0703000513 4835 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 09 เม.ย. 52
-
12
 เครื่องอบแห้มผลไม้แบบถาดหมุนโดยใช้ การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ

80300616 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 12 เม.ย. 51
-
13
 เครื่องดูดซับความชื้นแบบหลายช่องทาง
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ

8003000666 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 05 พ.ย. 51
-
14
 ปั๊มลมไร้เสียง
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000301 4291 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 04 มิ.ย. 50
-
15
 เครื่องเผาข้าวหลาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000302 3648 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 05 ต.ค. 50
-
16
 เครื่องเผาข้าวหลาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000302 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 18 มี.ค. 49
-
17
 เครื่องเคลือบเมล็ดพืชด้วยสมุนไพรแบบสายพาน
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

603000300 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 16 มี.ค. 49
-