ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ชุดกะเทาะเมล็ดเดือยแบบแถบริ้วอ่อนตัวได้
  1. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  2. ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

1303000843 - 01 เม.ย. 56 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
25 ก.ย. 60  จนท.ยืนยันเอกสารที่ไปรษณีย์   
25 ก.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
16 พ.ย. 58  จนท.เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย   
24 ก.ย. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
25 มิ.ย. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 มิ.ย. 58  รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
29 พ.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งแจ้งชำระค่าธรรมเนียม/ประกศโฆษณา   
16 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 ก.พ. 57  เจาหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากสารบรรณ   
03 ก.พ. 57  เจ้าหน้าที่ IP เสนอหนังสือผ่อนผันระยะเวลาแก้ไข ครั้งที่1    
20 พ.ย. 56  นักวิจัยตอบกลับอีเมลล์   
20 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์คำสั่งแก้ไขครั้งที่1 ไปยังอีเมลล์นักวิจัย   
20 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไข ครั้งที่1 จากกรมฯ   
17 ก.ค. 56  ยื่นคำขอจดทะเบียน   
-
2
 สูตรชาสมุนไพรจากใบย่านางแดงที่มีส่วนผสมของใบสะระแหน่
  1. รศ.ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
  2. น.ส.นิยดา พรมโนภาส
  3. น.ส.พจนา กายาผาด
  4. น.ส.พัชรียา ภาพันธ์
  5. น.ส.มัตติกา กองเกิด

1403001345 10362 04 มี.ค. 56 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบ
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบ   
31 ก.ค. 61  จนท.รับหนังสือออออแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
23 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
16 ธ.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนฯจากกรม   
01 ก.ย. 58  ยื่นพาณิชย์ จังหวัด   
28 ส.ค. 58  รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
25 ส.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ส.ค. 58  รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 9 ต.ค. 58   
11 มิ.ย. 57  เจ้าหนาที่ IP ยื่นเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
10 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
11 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรร   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ร่างหนังสือขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี   
31 ม.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์คำสั่งแก้ไขครั้งที่ 1 จากกรมฯ ไปยงอีเมลล์นักวิจัย   
11 ธ.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งจากกรมฯ   
26 ส.ค. 56  ยื่นคำขอจดทะเบียน   
-
3
 สูตรชาที่มีส่วนผสมของใบย่านางแดงอบแห้งและใบบัวบกอบแห้ง
  1. รศ.ดร.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
  2. ผศ.ดร.ธิดารัตน์ สมดี
  3. น.ส.วิยะดา แทบทาม
  4. น.ส.ยุภาพร เลพล
  5. นายสุขสันต์ โมสี
  6. นายพิทยา บุญอุ้ม
  7. นายอนุกูล เครือตาแก้ว

1303001320 9317 04 มี.ค. 56 จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62  จนท. ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
31 ก.ค. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
02 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าะรรมเนียมต่ออายุ   
01 ธ.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
01 ธ.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
07 ส.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี    
15 ม.ค. 58  ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
18 ธ.ค. 57  รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
06 พ.ย. 57  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
05 พ.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
22 ต.ค. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
10 ต.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
19 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
10 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
10 มิ.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
09 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขไปยังนักวิจัย   
04 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
30 พ.ค. 57  นักวิจัยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ IP ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
22 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่งไปยังต้นสังกัดนักวิจัย   
06 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
28 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาคำขอรับอนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
09 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
07 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 ก.พ. 58  เสนอท่านอธิการลงนาม   
-
4
 ข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของหม่อนและดักแด้ไหม
  1. นางสุชญา โคตรวงษ์

0903000452 5062 19 เม.ย. 56 รับโอนแล้ว
-
5
 เครื่องอบแห้งและคัดแยกขนาดทรายแบบถังทรงกระบอกหมุน
  1. ผศ.ดร.วสันต์ เธียรสุวรรณ

1303000705 - 21 พ.ค. 56 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(15 มี.ค. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
15 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 มี.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
19 ธ.ค. 59  จนท.รับคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่4 *ครบกำหนด 15 มี.ค.60   
15 ก.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณฺชย์จังหวัด   
14 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขฯ เสนออธิการบดี   
20 มิ.ย. 59  จนท.นักวิจัยสอบถามรายละเอียดการแก้ไขและขอคำปรึกษา   
10 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมหนังสือขอผ่อนผันการอก้ไข ครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
10 มิ.ย. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
10 มิ.ย. 59  จนท.แก้ไขรายละเอียดตามคำสั่งกรมฯ   
21 มี.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันฯ ไปยัง สน. พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 20/06/59   
21 มี.ค. 59  เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
16 มี.ค. 59  จนท.เตรียมหนังสือผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี/จนท.รับหนังสือจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอผ่อนผันฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
23 ธ.ค. 58  จนท.รับคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่3 *ครบกำหนด 22/03/59   
14 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.ย. 58  รับคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
06 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสออธิการบดี   
11 ส.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 14/09/58   
10 ส.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
05 ส.ค. 58  จนท.จัดเตรียมหนังสือขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
15 ก.ค. 58  จนท. สอบถามความคืบหน้าการแก้ไข ไปยังนักวิจัย   
18 พ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังสนช.พาณิชย์   
18 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
11 พ.ค. 58  จนท.เตรียมคำสั่งผ่อนผันการแก้ไข ครั้งที่ 1 เสนออธิการบดี   
30 มี.ค. 58  ส่งไฟล์คำสั่งให้นักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
23 ก.พ. 58  รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครังที่สอง   
03 ต.ค. 57  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
25 ก.ย. 57  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
15 ก.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม   
15 ก.ย. 57  แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2   
13 ก.ย. 57  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ย. 57  แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1   
03 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไข   
02 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
01 ส.ค. 57  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขเพิ่มเติม   
26 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมหนังสือผ่อนผันการแก้ดไขครั้งที่ 2 เสนออธิการบดี   
26 ส.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์สำเนาคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังนักวิจัย   
06 มิ.ย. 47  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
22 พ.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP เสนอหนังสือขอผ่อนผันการแก้ไขครั้งที่ 1 ต่ออธิการบดี   
07 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
-
6
 ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวหลากสี 3 สายพันธุ์
  1. ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
  2. น.ส.พัชราพรรณ สีแดด

1303000607 10361 23 พ.ค. 56 จนท.รับหนังสือการต่ออายุครั้งที่ 1 จากกรมฯ
(05 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือการต่ออายุครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
11 มี.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปทางไปรษรีย์   
08 มี.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มี.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
01 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
08 มิ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
08 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
20 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี *ครบกำหนด 21 ก.ค. 60   
23 ธ.ค. 58  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำเนาสำคัญฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
16 ธ.ค. 58  จนท.รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจากกรมฯ   
01 ก.ย. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
28 ส.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
25 ส.ค. 58  จนท. เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
18 ส.ค. 58  รับหนังสือชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่ 1   
28 ต.ค. 56  ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
22 พ.ค. 56  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
26 เม.ย. 56  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
22 เม.ย. 56  จนท.ร่างสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
02 เม.ย. 56  จนท.ยกร่างคำขอ   
04 มี.ค. 56  รับคำขอ   
-
7
 การออกแบบและการสร้างเครื่องกะเทาะลูกเดือย
  1. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  2. ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

- - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
8
 ชุดอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องอบแห้งแบบแอลเอสยู
  1. ดร.จักรมาส เลาหวณิช
  2. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

1303000774 8527 05 ก.ค. 56 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
08 มิ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
08 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
03 พ.ค. 60  จนท. รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี *ครบกำหนด 2ก.ย.60   
11 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
11 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
29 พ.ย. 56  ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 พ.ย. 56  รับหนังสือจากงานสารบรรณ   
20 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
19 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสาร   
19 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือชำระค่าประกาศโฆษณา ครั้งที่ 1    
04 ก.ค. 56  ยื่นคำขอจดทะเบียน   
*รับจดทะเบียน
9
 สบู่ที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอริซิน
  1. น.ส.จิราภา บุติมาลย์

0903000454 5064 19 ส.ค. 52 รับโอนแล้ว
*ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
10
 ผลิตภัณฑ์โลชั่นปรับสภาพผิวที่มีส่วนผสมของสารละลายโปรตีนเซอริซิน
  1. น.ส.จิราภา บุติมาลย์

0903000453 5063 19 ส.ค. 52 รับโอนแล้ว
-
11
 เครื่องย่อยตัวอย่างและสกัดตัวอย่างในระบบปิดด้วยอ่างน้ำร้อนชนิดหลายตัวอย่าง
  1. นางปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
  2. นายวิชญ์พล โถสายคำ
  3. น.ส.รสสุคนธ์ สิทธิพรต

1003000581 6432 21 ก.ค. 54 เจ้าหน้าที่ IP ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี
(23 เม.ย. 57)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
23 เม.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
-
12
 สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย
  1. น.ส.รักฤดี สารธิมา
  2. นายศรัณยู คำเมือง

1303000709 8526 21 มิ.ย. 56 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
06 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
08 มิ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
08 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 มี.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี *ครบกำหนด 19 ส.ค. 60   
11 มี.ค. 57   เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
11 มี.ค. 57   เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   
27 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากรายงานสารบรรณ   
12 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
11 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสาร   
05 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศโฆษณา ครั้งที่1   
21 มิ.ย. 56  ยื่นคำขอจดทะเบียน   
*รับจดทะเบียน
13
 กรรมวิธีการฟอกเยื่อกระดาษโดยเอนไซม์หยาบจากเชื้อเห็ดบด
  1. น.ส.รักฤดี สารธิมา
  2. นายศรัณยู คำเมือง

1303000844 - 19 ก.ค. 56 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 เม.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
25 ก.ย. 60  จนท.ยื่นเอกสารไปรษณีย์   
25 ก.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
13 ส.ค. 58  จนท. เตรียมสำเนาอนุสิทธิบัตรส่งไปยังนักวิจัย   
22 ก.ค. 58  จนท. รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจากกรมฯ   
27 มี.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
25 มี.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
19 มี.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 ก.พ. 58  รับหนังสือชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
06 พ.ย. 57  จนท.ส่งสำเนาคำขอแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
22 ก.ย. 57  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์   
19 ก.ย. 57  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
10 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
08 ก.ย. 57  นักวิจัยยืนยันการแก้ไข   
05 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ตรวจสอบการแก้ไขและส่งไฟล์การแก้ไขกลับไปยังนักวิจัย   
03 ก.ย. 57  นักวิจัยส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาหนังสือคำสั่ง ฯ ไปยังนักวิจัย   
02 ก.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2)   
17 ก.ค. 56  ยื่นคำขอจดทะเบียน   
-
14
 เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง
  1. นายจักรมาส เลาหวณิช
  2. น.ส.สุพรรณ ยั่งยืน

1303000608 8962 23 พ.ค. 56 จนท.รับหนังสือการต่ออายุ ครั้งที่ 1 จากกรมฯ
(05 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือการต่ออายุ ครั้งที่ 1 จากกรมฯ   
11 มี.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปทางไปรษรีย์   
08 มี.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 มี.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
01 ก.พ. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
08 มิ.ย. 60  จนท. ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
08 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 ก.พ. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระ ค่าธรรมเนียนรายปี *ครบกำหนด 21 ก.ค. 60   
03 ก.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ส่งสำเนาอนุสิทธิบัตรไปยังต้นสังกัดของนักวิจัย   
19 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
09 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP เตรียมเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
06 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือให้ชำระค่าประกาศ ครั้งที่ 2   
02 มิ.ย. 57  เจ้าหน้าที่ IP ติดต่อกรมฯ ขอหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่2   
17 มี.ค. 57  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
12 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นหนังสือไปยังพาณิชย์จังหวัด   
11 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP รับหนังสือจากรายงานสารบรรณ   
05 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ยื่นเอกสารเสนอต่ออธิการบดี   
04 พ.ย. 56  นักวิจัยยื่นการแก้ไขทางอีเมลล์   
04 พ.ย. 56  เจ้าหน้าที่ IP ส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์ไปยังอีเมลล์นักวิจัย   
31 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรมฯ ครั้งที่ 1   
29 ต.ค. 56  นักวิจัยชี้แจงการแก้ไข   
29 ต.ค. 56  เจ้าหน้าที่IPสอบถามความคืบหน้าการแก้ไข ครั้งที่ 2   
16 ก.ย. 56  เจ้าหน้าที่IPสอบถามความคืบหน้าการแก้ไข ครั้งที่ 1   
16 ก.ย. 56  ส่งรายละเอียดแก้ไขไปยังนักวิจัย ครั้งที่1   
21 ส.ค. 56  กรมฯ สั่งแก้ไขครั้งที่ 1   
-
15
 อุปกรณ์หม้อต้มน้ำที่ติดตั้งเข้ากับชุดตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
  1. นายโสภา แคนสี

1303000171 8295 11 ก.พ. 56 จนท.ยื่นคำขอฯไปทางไปรษรีย์
(08 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปทางไปรษรีย์   
07 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
30 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ ครั้งที่ 1   
09 ส.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
09 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 ส.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 พ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนีมรายปี *ครบกำหนด 9 ส.ค. 60   
29 ต.ค. 56  รับหนังสือสำคัญการจดสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
27 ส.ค. 56  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
16 ส.ค. 56  รับหนังสือคำสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
21 มี.ค. 56  จนท.ยื่นคำขอแก้ไขฯไปยัง สนง.พาณิชย์   
06 มี.ค. 56  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม/จนท.ร่างหนังสือรับรอง เสนออธิการบดี   
19 ม.ค. 56  จนท.ร่างสัญญาโอนฯ/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
13 ก.พ. 56  จนท.ประสานงานขอหนังสือรับรองจาก ม.แม่โจ้   
11 ก.พ. 56  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
30 ม.ค. 56  จนท.ยกร่างคำขอฯ/แจ้งนักวิจัยส่งรูปเขียนเพิ่มเติม   
29 พ.ย. 55  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งหนังสือรับรองการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน   
23 พ.ย. 55  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
*รับจดทะเบียนแล้ว
16
 กรรมวิธีการสกัดยาประสะไพลและสารสกัดยาประสะไพล
  1. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
  2. นายศิริภพ ซาซุม
  3. น.ส.นัชธิมา แพ่งนคร
  4. ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

1303000157 - 04 ก.พ. 56 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี
(01 มิ.ย. 60)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 มิ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 พ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี *ครบกำหนด 4 เม.ย. 60   
21 ก.ย. 58  ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
04 ส.ค. 58  รับหนังสือสำคัญการจดอนุสิทธิบัตร   
12 พ.ค. 58  ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
12 พ.ค. 58  รับหนังสือสำคัญการจดอนุสิทธิบัตร   
12 พ.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
11 พ.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
28 เม.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารรคำขอฯ เสนออธิการบดี   
25 มี.ค. 58  รับหนังสือคำสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียม/ประกาศโฆษณา   
17 ก.พ. 58  ส่งสำเนาคำขอแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
29 ม.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
26 ม.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
20 ม.ค. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
09 ธ.ค. 57  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
03 ธ.ค. 57  รับหนังสือคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่2   
01 ส.ค. 57  จนท.สอบถามความคืบหน้าของคำขอไปยังกรม   
30 ต.ค. 56  ส่งสำเนาคำขอฯไปยังนักวิจัย   
02 ก.ย. 56  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
09 ก.ย. 56  ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1   
29 ก.ค. 56  กรมส่งแก้ไข ครั้งที่ 1   
*คำสั่งแก้ไขครั้งที่ 1 (5/08/56)
17
 ไมโครสตริปเรโซเนเตอร์แบบลดทอนฮาร์มอนิกที่สอง
  1. นายนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

1203000317 - 22 มี.ค. 55 ละทิ้งคำขอฯ *นักวิจัยไม่แก้ไข
(21 ต.ค. 57)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ต.ค. 57  ละทิ้งคำขอฯ *นักวิจัยไม่แก้ไข   
23 พ.ย. 55  กรมส่งแก้ไข ครั้งที่ 1   
*แก้ไขครั้งที่ 1 (20/11/55)
18
 สายอากาศขั้วเดี่ยวสองแถบความถี่ขนาดกะทัดรัด
  1. นายนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
  2. นายจักรพนธ์ อบมา

1203000089 - 24 มี.ค. 55 ละทิ้งคำขอ (*นักวิจัยไม่แก้ไข)
(02 มิ.ย. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
02 มิ.ย. 56  ละทิ้งคำขอ (*นักวิจัยไม่แก้ไข)   
06 มี.ค. 56  ติดต่อประสานงานความคืบหน้า   
*แก้ไขครั้งที่ 1 (20/11/55)
19
 เจลที่มีส่วนผสมของไพลสำหรับทาแก้ปวด
  1. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
  2. รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม

1103001297 - 25 พ.ย. 54 ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย
(21 ส.ค. 57)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ส.ค. 57  ส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดอนุสิทธิบัตรไปยังนักวิจัย   
25 ก.ค. 56  รับสำเนาหนังสือสำคัญการจดอนุสิทธิบัตรจาก ipmo-kku   
28 ก.ค. 55  จนท.รับสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจาก   
15 ธ.ค. 54  จนท.ยื่นเอกสารเสนออธิการบดี   
22 พ.ย. 54  จนท.ได้รับการประสานงานจาก IPMO-KKU   
-
20
 ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซินและวิตามินอี
  1. น.ส.วราภรณ์ สุทธิสา
  2. น.ส.สุปราณี กิจเจริญศักดิ์กุล

1103000742 - 20 ก.ค. 54 จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(13 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 เม.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
13 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
05 เม.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
05 เม.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
21 มี.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ *ครบกำหนด 20 ก.ค. 60   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
17 มิ.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 เม.ย. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
01 ส.ค. 58  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
24 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 มิ.ย. 58  ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์   
17 มิ.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
27 เม.ย. 58  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
01 ส.ค. 57  ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
18 ก.ค. 56  ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1   
-  กรมส่งแก้ไข ครั้งที่ 1   
-