ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 สิงหาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 สูตรไวน์แดงจากข้าวดำเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

18030025111 - - จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ    
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
2
 สูตรการผลิตไวน์ข้าวขาวเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002512 - - จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62   จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณิ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
3
 สูตรการผลิตไวน์ชมพูจากข้าวแดงเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002510 - 22 มิ.ย. 61 จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 40  ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61  จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
4
 เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการทำ
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ

1403000121 - - จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม
(14 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม   
-
5
 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้รของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001549 - - จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้บริษัทฯ เสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
-
6
 กระบวนการผลิตชีวมวลที่มีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุด

1803003031 - - จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี    
-
7
 ราวจับพยุงตัวแนวนอนถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1903000515 - 23 พ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
8
 ฉากกั้นแนวตั้งถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

190300513 - 24 ธ.ค. 61 นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนทงแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
10 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ   
-
9
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาเจ๊ตแบบเรียงแถวที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

- - - ขนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ย. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนฯ / แจ้งนักวิจัยลงนาม   
31 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์ายละเอียดการประดิษฐ์ให้ตรวจสอบ   
-
10
 เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของน้ำปอกะบิดและน้ำใบบัวบก
  1. รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒนี และคณะ

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
04 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 61  จนทงรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
15 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
11
 คีเฟอร์ผงจากนมข้าวกล้องหอมนิล
  1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีละรรม

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
20 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ส.ค. 61  จนทงเตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
12
 เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วดรกและธัญพืช
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

- - 15 มิ.ย. 61 จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย
(08 ก.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน / ส่งกลับสัญญาโอนสิทธิ   
20 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
16 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
15 มิ.ย. 61  รับคำขอ / จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
13
 กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ที่มีพื้นที่จำเพาะสูง โดยการปรับสภาพด้วยความร้อนและโพลีเอทชิลีนไกลคอล
  1. ผศ.ดร.อภิพงช์ พุฒคำ และคณะ

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(25 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 62  จนท.ส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข    
11 เม.ย. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
26 มี.ค. 62  จนทงรับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
03 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ / จนท.ยื่นคำขอ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 ส.ค. 61  จนท.ตรวจสอบการแก้ไข / นักวิจัยส่งเอกสารสัญญา   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
15 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ส่งไฟล?ให้นักวิจัยพิจารณา   
23 ก.ค. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
01 มิ.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
-
14
 ระบบการจัดลำดับคิว
  1. อ.เกียรสิน กาญจนวณิชกุล และคณะ

- - 24 ธ.ค. 61 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(26 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
26 ธ.ค. 61   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
15
 อุปกรณ์คัดแยกเพศดักแด้
  1. อ.ดร.เกียรติสิน หาญจนวณิกุล และคณะ

1803002430 - 02 พ.ค. 61 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด
(19 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
09 ต.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
08 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือตอบรับจาก สกอ   
04 ก.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจ   
31 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
26 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม    
10 ส.ค. 61  แจ้งผุ้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
02 พ.ค. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
16
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบชุมเห็ดเทสอบแห้ง ขิงอบแห้งและใบฝรั่งอบแห้ง และกรรมวิธี
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000879 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี
(06 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี    
-
17
 สูตรชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบขลู่อบแห้ง ใบหว่านฮง็อกอบแห้ง ดอกทองกลาวอบแห้ง
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000880 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
-
18
 เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมเก็กฮวย
  1. ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล พร้อมคณะ

1403001385 10540 26 ก.ย. 57 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
-
19
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบบัวหลวง ใบหม่อน ดอกเก๊กฮวย และกรรมวิธีการผลิต
  1.  อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
20 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60   จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60   จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์
  1. ผศ. ดร.ชลธี โพธ์ทอง

- - 26 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
27 พ.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
13 ธ.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
09 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งรูปเขียนเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 60  จนทงจัดเตรียมสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 60  จนท.ตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์/ยกร่างคำขอ   
26 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-