ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม
  1. นางนิ่มนวล จันทรูญ

1903001053 1903001053 - จนท.ยื่นคำขอทาง ปณ.
(13 มี.ค. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มี.ค. 63  จนท.ยื่นคำขอทาง ปณ.   
13 มี.ค. 63  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 มี.ค. 63  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนอลงนาม   
19 ธ.ค. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไข   
18 ธ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
30 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สน.พาณิชย์จังหวัด   
10 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนอลงนาม   
28 มี.ค. 62  นักวิจัยแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
26 มี.ค. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
29 พ.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
11 ต.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 กรรมวิธีการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือวิธีไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics)
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
  2. นางสุมาลี ชูกำแพง
  3. นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล
  4. นางสาวศรัญญา มณีทอง
  5. นางอรวรรณ ชินราศรี

- 1803000942 - จนท.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
(28 พ.ค. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
28 พ.ค. 63  จนท.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์   
27 พ.ค. 63  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
25 พ.ค. 63  จนท.เตรียมคำขอเสนอลงนาม   
20 พ.ค. 63  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
06 มี.ค. 63  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
28 ม.ค. 63  จนท.ประสานกรมฯ ติดตามความคืบหน้าของคำขอ   
01 พ.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 พ.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ต.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนอผู้บริหารลงนาม   
10 ก.ย. 61  จนท.ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
07 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
02 มี.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
26 ก.พ. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ก.พ. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนอผู้บริหารลงนาม   
-
3
 อุปกรณ์เฝ้าติดตามและประเมินการเคลื่อนไหว
  1. ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวณิชกุล

1903001952 - 31 พ.ค. 62 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 ก.ค. 62  จนท.จัดทำสำเนาคำขอ   
12 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารคำขอเสนออธิการ   
01 ก.ค. 62  ติดต่อผู้ประดิษฐ์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
16 มิ.ย. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอ / สัญญาโอนสิทธิ์   
15 มิ.ย. 62  จนท.ติดต่อผู้ประดิษฐ์ สอบถา่มข้อมูลเพิ่มเติม   
10 มิ.ย. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
31 พ.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบป้อนกลับสำหรับตู้อบลมร้อนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์วิชั่น
  1. ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวณิชกุล

1903001951 - 07 มี.ค. 62 จนท.ส่งคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด
(01 ส.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ส.ค. 62  จนท.ส่งคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
15 ก.ค. 62  จนท.จัดเตรียมสำเนาคำขอฯ   
12 ก.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งเอกสารเสนออธิการบดี   
01 ก.ค. 62  ติดต่อผู้ประดิษเซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
10 เม.ย. 62  จนท.ดำเนินการยกร่างคำขอ   
01 เม.ย. 62  จนท.ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย   
26 มี.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอ   
07 มี.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวขสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจืออบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(09 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
10 ก.ย. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
6
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของขิงอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(03 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ต.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62   นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
  สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของถั่วดาวอินคาอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออ(ธิการบดี
(09 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออ(ธิการบดี   
07 ส.ค. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62   นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น    
-
8
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของดอกคำฝอยอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
16 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
06 ส.ค. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
06 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
16 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
16 ต.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
9
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจือและรางจืดอบแห้งกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
06 ส.ค. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ    
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ    
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
10
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของชะเอมไทยอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
06 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
11
 ครีมสมุนไพรเพื่อบรรเทาโรคผิวหนังอักเสบที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบว่านมหากาฬและกระบวนการผลิต
  1. ผศ.ดร.อรนันต์ นาคบรรพต

1903002409 - 28 มิ.ย. 62 จนท.ส่งไฟล์สำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย
(27 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.ย. 62  จนท.ส่งไฟล์สำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
19 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการดี   
10 ก.ย. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
09 ก.ย. 62  จนท.เตรียมสัญญาโอนสิทธิ / แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
07 ก.ย. 62  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข/จนท.ประสาน สกสว.   
05 ส.ค. 62  จนท.จรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
05 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
28 มิ.ย. 62  จนท.รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
12
 สูตรไวน์แดงจากข้าวดำเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

18030025111 - - จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์
(03 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี    
29 ส.ค. 62   จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ    
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
13
 สูตรการผลิตไวน์ข้าวขาวเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002512 - - จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์
(03 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62   จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณิ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
14
 สูตรการผลิตไวน์ชมพูจากข้าวแดงเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002510 - 22 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์
(03 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 40  ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61  จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
15
 เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการทำ
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ

1403000121 - - จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม
(14 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม   
-
16
 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้รของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001549 - - จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้บริษัทฯ เสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
-
17
 กระบวนการผลิตชีวมวลที่มีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุด

1803003031 - - จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี    
-
18
 ราวจับพยุงตัวแนวนอนถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1903000515 1903000515 23 พ.ย. 61 จนม.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
(20 ม.ค. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 ม.ค. 63  จนม.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์   
20 ม.ค. 63  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ม.ค. 63  จนท.เตรียมคำขอเสนอลงนาม   
03 ม.ค. 63  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไขเพิ่มเติม   
02 ธ.ค. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
25 ต.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
19
 ฉากกั้นแนวตั้งถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

190300513 - 24 ธ.ค. 61 นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนทงแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
10 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ   
-
20
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาเจ๊ตแบบเรียงแถวที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

1803002042 1803002042 - จนท.เตรียมคำขอชำระค่าประกาศฯ เสนอผู้บริหารลงนาม
(09 มิ.ย. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 มิ.ย. 63  จนท.เตรียมคำขอชำระค่าประกาศฯ เสนอผู้บริหารลงนาม   
27 พ.ค. 63  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
27 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
27 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ย. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนฯ / แจ้งนักวิจัยลงนาม   
31 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์ายละเอียดการประดิษฐ์ให้ตรวจสอบ   
-