ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจืออบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(09 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
10 ก.ย. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของขิงอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(03 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ต.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 ก.ย. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62   นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
  สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของถั่วดาวอินคาอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออ(ธิการบดี
(09 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
09 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออ(ธิการบดี   
07 ส.ค. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62   นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น    
-
4
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของดอกคำฝอยอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
16 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
06 ส.ค. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
06 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
16 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
16 ต.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจือและรางจืดอบแห้งกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
06 ส.ค. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ    
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ    
10 ก.ค. 62   จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
6
 สูตรส่วนผสมสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของชะเอมไทยอบแห้งและกรรมวิธีการทำ
  1. ผศ.ดร.รัชนี นามมาตย์

- - 10 ก.ค. 62 จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ
(16 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ต.ค. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
06 ส.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
10 ก.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดคำขอ   
10 ก.ค. 62  จนท.รับคำขอ / ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 ครีมสมุนไพรเพื่อบรรเทาโรคผิวหนังอักเสบที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบว่านมหากาฬและกระบวนการผลิต
  1. ผศ.ดร.อรนันต์ นาคบรรพต

1903002409 - 28 มิ.ย. 62 จนท.ส่งไฟล์สำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย
(27 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.ย. 62  จนท.ส่งไฟล์สำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
19 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณชย์จังหวัด   
18 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการดี   
10 ก.ย. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
09 ก.ย. 62  จนท.เตรียมสัญญาโอนสิทธิ / แจ้งนักวิจัยลงนามฯ   
07 ก.ย. 62  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข/จนท.ประสาน สกสว.   
05 ส.ค. 62  จนท.จรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขฯ/แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
05 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ แจ้งนักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม   
28 มิ.ย. 62  จนท.รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
8
 สูตรไวน์แดงจากข้าวดำเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

18030025111 - - จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์
(03 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี    
29 ส.ค. 62   จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ    
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
9
 สูตรการผลิตไวน์ข้าวขาวเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002512 - - จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์
(03 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62   จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 62   ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณิ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี    
16 ต.ค. 61   จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
10
 สูตรการผลิตไวน์ชมพูจากข้าวแดงเพื่อสุขภาพและกรรมวิธีการผลิต
  1. อ.นริศ สินศิริ และคณะ

1803002510 - 22 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์
(03 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯทางไปรษณีย์   
03 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
29 ส.ค. 62  จนท.เตรียมกคำขอเสนออธิการบดี   
29 ส.ค. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไข/สอบถามรายละเอียดนักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือการแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
14 พ.ค. 40  ส่งสำเนาคำขอให้นักวิจัย   
30 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ต.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 ต.ค. 61  จนท.พิจารณาตรวจสอบการแก้ไข   
09 ต.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
28 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ/จนท.ส่งไฟล์ข้อเสนอแนะ   
20 ส.ค. 61  จนท.ยกร่าง/เตรียมสัญญาโอนสิทธิ   
22 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด   
-
11
 เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการทำ
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ

1403000121 - - จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม
(14 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือยืนยันการจดทะเบียนโอนสิทธิฯ จากกรม   
-
12
 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้รของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  1. รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ และคณะ

1503001549 - - จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้บริษัทฯ   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้บริษัทฯ เสนออธิการบดี   
19 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
18 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
-
13
 กระบวนการผลิตชีวมวลที่มีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุด

1803003031 - - จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี    
-
14
 ราวจับพยุงตัวแนวนอนถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1903000515 - 23 พ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
15
 ฉากกั้นแนวตั้งถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

190300513 - 24 ธ.ค. 61 นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนทงแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
10 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ   
-
16
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาเจ๊ตแบบเรียงแถวที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

- - - จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์
(27 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
27 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
16 ก.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
17 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
10 ก.ย. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนฯ / แจ้งนักวิจัยลงนาม   
31 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์ายละเอียดการประดิษฐ์ให้ตรวจสอบ   
-
17
 เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของน้ำปอกะบิดและน้ำใบบัวบก
  1. รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒนี และคณะ

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
04 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 61  จนทงรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
15 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
18
 คีเฟอร์ผงจากนมข้าวกล้องหอมนิล
  1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีละรรม

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(13 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
13 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 มิ.ย. 62   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 62  จนท.รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
20 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ส.ค. 61  จนทงเตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
19
 เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วดรกและธัญพืช
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

- - 15 มิ.ย. 61 จนท.ส่งคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์
(17 ก.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
17 ก.ย. 62  จนท.ส่งคำขอไปยังกรมฯ ทางไปรษณีย์   
16 ก.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
11 ก.ย. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
28 ส.ค. 62  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
08 ก.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือฯไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน / ส่งกลับสัญญาโอนสิทธิ   
20 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
16 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
15 มิ.ย. 61  รับคำขอ / จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ที่มีพื้นที่จำเพาะสูง โดยการปรับสภาพด้วยความร้อนและโพลีเอทชิลีนไกลคอล
  1. ผศ.ดร.อภิพงช์ พุฒคำ และคณะ

- - - จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(25 เม.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 เม.ย. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
25 เม.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
18 เม.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
20 เม.ย. 62  จนท.ส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข    
11 เม.ย. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม   
26 มี.ค. 62  จนทงรับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
03 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ / จนท.ยื่นคำขอ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 ส.ค. 61  จนท.ตรวจสอบการแก้ไข / นักวิจัยส่งเอกสารสัญญา   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
15 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ส่งไฟล?ให้นักวิจัยพิจารณา   
23 ก.ค. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
01 มิ.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
-