ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท อนุสิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 กระบวนการผลิตชีวมวลที่มีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุด

1803003031 - - จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ธ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี    
-
2
 ราวจับพยุงตัวแนวนอนถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1903000515 - 23 พ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด    
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
3
 ฉากกั้นแนวตั้งถอดประกอบได้
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

190300513 - 24 ธ.ค. 61 นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  นท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนทงแจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
10 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ   
-
4
 อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาเจ๊ตแบบเรียงแถวที่ดำเนินการได้ ณ ความดันหนึ่งบรรยากาศ
  1. ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

- - - ขนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ย. 61  ขนท.ยื่นคำขอฯ   
07 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
03 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนฯ / แจ้งนักวิจัยลงนาม   
31 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์ายละเอียดการประดิษฐ์ให้ตรวจสอบ   
-
5
 เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของน้ำปอกะบิดและน้ำใบบัวบก
  1. รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒนี และคณะ

- - - จนท.ยื่นคำขอฯ
(30 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 61  จนทงรับเอกสารจากงานสารบรรณ   
15 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
6
 คีเฟอร์ผงจากนมข้าวกล้องหอมนิล
  1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีละรรม

- - - จนท.ยื่นคำขอฯ
(20 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
20 ส.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 ส.ค. 61  จนทงเตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
-
7
 เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วดรกและธัญพืช
  1. ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา และคณะ

- - 15 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯ
(30 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
30 ส.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
30 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยลงนามสัญญาโอน / ส่งกลับสัญญาโอนสิทธิ   
20 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
16 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
15 มิ.ย. 61  รับคำขอ / จนท.ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
8
 กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ที่มีพื้นที่จำเพาะสูง โดยการปรับสภาพด้วยความร้อนและโพลีเอทชิลีนไกลคอล
  1. ผศ.ดร.อภิพงช์ พุฒคำ และคณะ

- - - จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ / จนท.ยื่นคำขอ
(03 ก.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
03 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ / จนท.ยื่นคำขอ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
22 ส.ค. 61  จนท.ตรวจสอบการแก้ไข / นักวิจัยส่งเอกสารสัญญา   
21 ส.ค. 61  นักวิจัยส่งไฟล์การแก้ไข   
15 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ส่งไฟล?ให้นักวิจัยพิจารณา   
23 ก.ค. 61  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
01 มิ.ย. 61  จนท.ยกร่างคำขอ / ยกร่างสัญญาโอนสิทธิ   
-
9
 ระบบการจัดลำดับคิว
  1. อ.เกียรสิน กาญจนวณิชกุล และคณะ

- - 24 ธ.ค. 61 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(26 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
26 ธ.ค. 61   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
26 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
24 ธ.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
10
 อุปกรณ์คัดแยกเพศดักแด้
  1. อ.ดร.เกียรติสิน หาญจนวณิกุล และคณะ

1803002430 - 02 พ.ค. 61 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด
(19 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชยืจังหวัด   
09 ต.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
08 ต.ค. 61  จนท.รับหนังสือตอบรับจาก สกอ   
04 ก.ย. 61  จนท.ส่งหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจ   
31 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
26 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม    
10 ส.ค. 61  แจ้งผุ้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
02 พ.ค. 61   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบบื้องต้น   
-
11
 สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบชุมเห็ดเทสอบแห้ง ขิงอบแห้งและใบฝรั่งอบแห้ง และกรรมวิธี
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000879 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี
(06 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี    
-
12
 สูตรชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบขลู่อบแห้ง ใบหว่านฮง็อกอบแห้ง ดอกทองกลาวอบแห้ง
  1. ดร.รัชนี นามมาตย์

1403000880 - 07 มี.ค. 57 จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯเสนออธิการบดี   
-
13
 เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมเก็กฮวย
  1. ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล พร้อมคณะ

1403001385 10540 26 ก.ย. 57 จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี
(14 ส.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
14 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
-
14
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบบัวหลวง ใบหม่อน ดอกเก๊กฮวย และกรรมวิธีการผลิต
  1.  อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
20 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60   จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60   จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
15
 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์
  1. ผศ. ดร.ชลธี โพธ์ทอง

- - 26 พ.ค. 60 จนท.ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย
(28 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
28 มิ.ย. 61  จนท.ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขไปยังนักวิจัย   
21 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
26 ธ.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
25 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ธ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
13 ธ.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
09 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งรูปเขียนเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 60  จนทงจัดเตรียมสัญญาโอนสิทธิฯ   
20 มิ.ย. 60  จนท.ตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์/ยกร่างคำขอ   
26 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
16
 สูตรสมุนไพรอบแห้งที่ประกอบด้วยใบราชพฤกษ์ ดอกเก๊กฮวยและแก่นตะวัน และกรรมวิธีการผลิต
  1. อ. ดร.รัชณี นามมาตย์

- - 02 พ.ค. 60 จนท.ยื่นคำขอฯ
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ   
10 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
15 มิ.ย. 61  จนทงแจ้งนักวิจัยให้รับทราบ   
22 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
01 ธ.ค. 60  จนท.ส่งคำขอไป สนง.พาณิชย์จังหวัด   
01 ธ.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
29 พ.ย. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิากรบดี   
30 ก.ค. 60  จนท.แจ้งนักวิจัยแก้รายละเอียดเพิ่มเติม   
05 ก.ค. 60  จนท.ยกร่างคำขอ/ ร่างสัญญาโอนสิทธิ/ แจ้งนักวิจัยลงนาม   
30 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
02 พ.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
17
 ชุดอุปกรณ์กะเทาะและทำความสะอาดเมล็ดถั่วดาวอินคา
  1. ผศ. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

- - 02 ธ.ค. 59 จนท.ส่งไฟล์คำขอให้นักวิจัย
(28 มิ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
28 มิ.ย. 61  จนท.ส่งไฟล์คำขอให้นักวิจัย   
02 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
02 เม.ย. 61  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
06 ธ.ค. 59  จนท.ยกร่างคำขอฯ   
02 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
18
 กรรมวิธีการผลิตสารสกัดตรีผลา
  1. อ.ประสบอร รินทอง พร้อมคณะ

1703002200 - 02 พ.ย. 60 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณชย์จังหวัด
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากงานสารบรรณ   
25 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
06 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข   
30 พ.ค. 61  ผู้ประดิษฐ์แก้ไขคำขอกลับมาให้ จนท.   
10 พ.ค. 61  จนทงจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประดิษฐ์   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือแก้ไขจากกรมฯ   
23 ม.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาคำขอไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
10 ม.ค. 61  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
07 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
02 พ.ย. 60  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
02 พ.ย. 60  จนท.รับสำเนาคำขอ และสัญญาโอนสิทธิ   
-
19
 เครื่องวัดความโปร่งแสงสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งอาศัยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

- - 18 ก.ย. 60 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
04 ก.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการ   
03 ก.ค. 61  จนท.แก้ไขคำขอ   
01 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
23 ม.ค. 60  จนทส่งสำเนาคำขอและรายละเอียดไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 60  จนท.จัดเรียมสำเนาคำขอแะรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรมฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 60  นักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
12 พ.ย. 60  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
11 พ.ย. 60  นักวิจัยส่งหนังสือบันทึกข้อความขอยื่นเอกสารดำเนินการจดรับความคุ้มครองทรัพสินทางปัญญา   
25 ต.ค. 60  ให้คำปรึกษาด้านยกร่างคำขอให้กับนักวิจัย   
18 ก.ย. 60  ส่งแบบฟอร์มการร่างคำขอให้นักวิจัย   
-
20
 เซรั่มมันแกว
  1. ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ

- - 25 ต.ค. 60 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(24 พ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
24 พ.ค. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
16 พ.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
02 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศและจดทะเบียนครั้งที่ 1   
18 ม.ค. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
11 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาคำขอจากกรฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.ส่งเอกสารคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 60  จท.เตียมหังสือเสนออธิการ   
10 พ.ย. 60  นักวิจัยลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
31 ต.ค. 60  นักวิจัยส่งไฟล์เอกสาร   
26 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยส่งเอกสาร    
25 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-