ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ประกอบการ
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ระบำสร้างสรรค์ "เรือกอและ"
  1. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่

- - 02 เม.ย. 62 จนท.ยื่นจดข้อมูลลิขสิทธิไปยังพาณิชย์จังหวัด
(20 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
20 มิ.ย. 62  จนท.ยื่นจดข้อมูลลิขสิทธิไปยังพาณิชย์จังหวัด   
31 พ.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 พ.ค. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
20 พ.ค. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   
02 เม.ย. 62  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกไร้สาย-ไร้พลังงาน
  1. นายกฤตานน ประเทพา

1901003937 - 19 มิ.ย. 62 จนท.ส่งเอกสารไปยังกรมทรัพย์สิททางปัญญา
(16 เม.ย. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 เม.ย. 63  จนท.ส่งเอกสารไปยังกรมทรัพย์สิททางปัญญา   
10 เม.ย. 63  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
31 มี.ค. 63  จนท.แก้ไขสัญญา และเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
30 มี.ค. 63  จนท.ได้รับแจ้งให้แก้ไขสัญญาโอนสิทธิ   
18 มี.ค. 63  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 มี.ค. 63  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 มี.ค. 63  จนท.จัดเตรียมคำขอเสนออธิการ   
09 มี.ค. 63  จนท.จัดเตรียมคำเปลี่ยนแปลงสิทธิจากสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร   
30 ม.ค. 63  แจ้งนักวิจัยให้ทราบสถานะล่าสุด   
21 ม.ค. 63  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าธรรมเนียมประกาสโฆษณา   
31 ส.ค. 62  จนท.จัดเตรียมสำเนาคำขอส่งให้นักวิจัย   
25 มิ.ย. 62  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับคำขอที่งานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  แจ้งนักวิจัยเช็นต์สัญญาโอนสิทธิ   
20 มิ.ย. 62  จนท.จัดเตรียมคำขอสัญญาโอนสิทธิ   
19 มิ.ย. 62  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
 ลวดลายผ้า ตุ้มโฮม
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

1702000288 - - จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์
(25 มิ.ย. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
25 มิ.ย. 62   จนท.ยื่นคำขอฯ ทางไปรษณีย์   
25 มิ.ย. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
20 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
13 มิ.ย. 62   จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
-
4
 กระเป๋าใส่มือถือ
  1. คุณกัลยาณี เรื่องฤทธิ์

- - 14 มี.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาไปยังพาณิชย์จังหวัด
(10 เม.ย. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 เม.ย. 63  จนท.ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 เม.ย. 63  จนท.โอนเงินค่าชำระค่าธรรมเยีม   
07 เม.ย. 63  จนท.จัดทำเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม   
01 มี.ค. 63  แจ้ง ผปก.เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมประกาษโฆษณา   
05 มิ.ย. 62  จนท.ส่งคำขอแก้ไขไปนยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 มิ.ย. 62  จนท.เตรียมคำขอแก้ไข   
04 มิ.ย. 62  ผปก.ส่งบรูปแบบแก้ไขมายัง จนท.   
31 พ.ค. 62  จนท.ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งเนื่องจากยังไม่ถูกต้อง   
31 พ.ค. 62  ผู้ประกอบการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม   
07 พ.ค. 62  จนท.ส่งหนังสือผ่อนผันครั้งที่ 2   
07 พ.ค. 62  จนท.ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติม   
30 เม.ย. 62  ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติม   
25 ม.ค. 62  จนท.จัดเตรียมหนังสือขอผ่อนผันครั้งที่ 1   
14 ม.ค. 62  ติดตามการแก้ไขเพิ่มเตอมกับผู้ขออีกครั้ง   
07 ม.ค. 62  ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้ขอ   
13 ธ.ค. 61  จนท.แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม   
13 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
30 มี.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวสัด   
20 มี.ค. 61  ผปก.เซ็นต์เอกสาร   
19 มี.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอ แจ้ง ผปก.เข้ามาเซ็นต์เอกสารรรรร   
16 มี.ค. 61  ผปก.ส่งรายละเอียดการยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์   
14 มี.ค. 61  ผู้ประกอบการเข้ามาขอรับคำปรึกษาเรื่องการจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์   
-
5
 สูตรเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของเปลืองทับทิม
  1. นางสาว มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด

- - 18 ต.ค. 60 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(10 ก.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
10 ก.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
09 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งารสารบรรณ   
03 ก.ค. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการแก้ไขเสนออธิการ   
06 มิ.ย. 61  จนทงแก้ไขคำขอ   
25 เม.ย. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไข   
23 ม.ค. 61  จนท.ส่งสำเนาคำขอลแะรายเอียดไปยังนักวิจัย   
18 ม.ค. 61  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
15 พ.ค. 60  จนท.รับสำเนาขอจากกรมฯ   
15 พ.ย. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการ   
10 พ.ค. 60  นักวิจัยส่งสัญญาโอนสิทธิ   
27 ต.ค. 60  แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล และลงนามในสัญญาโอนสิทธิ   
18 ต.ค. 60  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
1