ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0602000718 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
2
 เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้นร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. ดร.นเรศ มีโส
  2. ผศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ

0703000111 - 16 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
3
 รถตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ศ.นพ.อดุลย์ วิริยะเวชกุล
  3. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต

0602000718 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
4
 เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำแบบทุ่นลอย
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

0602003283 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
5
 รถเกี่ยวและนวดข้าวแบบรถไถนาเดินตาม
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

0702000113 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
6
 รถเกี่ยวและนวดข้าวขนาดเล็ก
  1. อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
  2. ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

0702000345 - - ชำระค่าประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
-
7
 เครื่องดูดซับความชื้นอากาศโดยใช้ความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรด เป็นตัวกลางในการไ
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6160 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 07 เม.ย. 54
-
8
 เครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้ ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ รังสีอินฟาเรด
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6159 - ยื่นคำขอจดทะเบียน
(04 ก.ค. 56)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
04 ก.ค. 56  ยื่นคำขอจดทะเบียน   
-
9
 เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศร้อน
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 5934 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 19 ม.ค. 54
-
10
 โรงอบแห้งด้วยอากาศร้อนจากหลังคาที่เป็น แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุ ทางการเกษตร
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6020 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 01 มี.ค. 54
-
11
 เตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยใช้ระบบป้อน เชื้อเพลิงแบบลูกสุบสำหรับกำเนิดอากาศร้อน ให้กับเครื่องอบแห้ง
  1. อ.ดร.นเรศ มีโส
  2. รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมนพรรณ

- 6334 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 23 มิ.ย. 54
-
12
 เครื่องกรอและตีเกลียวเส้นไหม
  1. ผศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

0501002757 26402 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 08 ส.ค. 52
-
13
 รถตัดอ้อยแบบเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0501005024 (1 22959 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 12 ต.ค. 50
-
14
 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. ผศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู

703000110 3649 - ออกให้แล้ว
เมื่อ 05 ต.ค. 50
-
15
 รถตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

602000718 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 17 มี.ค. 49
-
16
 ตู้เพาะเมล็ดพืช
  1. ผศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

603000303 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 14 มี.ค. 49
-
17
 รถตัดอ้อยแบบเดินตาม
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

105570 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 27 ต.ค. 46
-
18
 กี่ทอเสื่อ
  1. ผศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

88221 - - ออกให้แล้ว
เมื่อ 24 ธ.ค. 46
-
4