ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2563]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004509 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63   จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60   จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 59   จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
2
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004508 - 10 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62   จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60   จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 ก.ค. 60   จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
3
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004507 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63   จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62   จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
16 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารขอผ่อนผันครั้งที่ 1 เสนออธิการ *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรมฯ *หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 ต.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
4
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004505 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
10 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60  จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
5
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004511 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
17 ต.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิจย์จังหวัด   
17 ต.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานธุรการศูนย์ฯ   
16 ต.ค. 60  ผู้สร้างสรรค์ส่งไฟล์รูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
10 ต.ค. 60  จนท.จัดเตรียมเอกสารเสนออธิการ   
05 ต.ค. 60  จนท.ร่วมกับผู้สร้างสรรค์จัดเตรียมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารขอผ่อนผันครั้งที่ 1 เสนออธิการ *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60   จนท.รับเอกสารแก้ไขจากกรมฯ *หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60   จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
6
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
  2. คุณคุณากร มาลาศรี

1602004506 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62   จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60   จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
30 ม.ค. 60   จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
7
 โคมไฟ
  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

1602004504 - 11 ส.ค. 59 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์
(21 ก.พ. 63)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
21 ก.พ. 63   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังผู้ประดิษฐ์   
18 ก.พ. 63  จนท.จัดเตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้ผู้ประดิษฐ์   
29 มี.ค. 62  จนท.ยื่นหนังสือชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
29 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
27 มี.ค. 62  จนท.จัดทำหนังสือชำระค่าธรรมเนียมและออกสิทธิบัตร   
27 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือกจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
19 ก.ค. 60  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
17 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี ขอผ่อนผันอีก 90 วัน *หมดเขต 20 ต.ค. 60   
09 พ.ค. 60   จนท.รับหนังสือแก้ไข หมดเขต 31 ก.ค. 60   
14 ก.พ. 60   จนท.เตรียมสำเนาคำขอและรายละเอียดส่งให้นักวิจัย   
01 ม.ค. 60  จนท.รับสำเนาจากกรมฯ   
22 พ.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 พ.ย. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
07 พ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 ส.ค. 59  จนท.และผู้สร้างสรรค์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ   
11 ส.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
8
 แผ่นรองแก้วจากเสื่อกก(ลายตาราง)
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004244 - 20 ต.ค. 58 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย
(06 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 ก.พ. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62   จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
30 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าบริการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
04 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
19 มิ.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าประกาศฯครั้งที่ 2   
12 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าประกาศฯครั้งที่ 1   
23 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขฯ   
28 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 25 กย 59   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   
-
9
 แผ่นรองแก้วจากเสื่อกก(ลายเส้น)
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004243 - 20 ต.ค. 58 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย
(06 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 มี.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
23 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจาากงานสารบรรณ/จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
20 ก.ย. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขฯ   
28 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
24 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 25 กย 59   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   
-
10
 แผ่นรองอเนกประสงค์จากเสื่อกก
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004242 - 20 ต.ค. 58 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย
(06 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 มี.ค. 62   จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด    
30 ก.ย. 61  ขนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 ก.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
11 ก.ค. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าประกาศฯ ครั้งที่1 *ครบกำหนด 13/08/60   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
15 ก.ค. 59  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
12 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 10 ต.ค.59   
23 ธ.ค. 58  จนท0ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ส่งคำขออนุสิทธิบัตรไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   
-
11
 โคมไฟเสื่อกก
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004240 - 20 ก.ย. 58 จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย
(08 ก.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 ก.ค. 62  จนท.เตรียมสำเนาหนังสือสำคัญส่งให้นักวิจัย   
08 ก.ค. 62  จนท.รับหนังสือสำคัญสิทธิบัตร ฯ จากกรมฯ   
21 ม.ค. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวีด   
21 ม.ค. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ม.ค. 62  จนท.เตรียมเอกสารเสออธิการบดี   
24 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังสือค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
13 มี.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
13 มี.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
27 ก.พ. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
24 ม.ค. 60  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระประกาศโฆษณา ครั้งที่1 *ครบกำหนด 24 มี.ค. 60   
15 มิ.ย. 59  จนท. ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
13 มิ.ย. 59  จนท. รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
07 มิ.ย. 59  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
06 มิ.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
24 พ.ค. 59  จนท. ส่งสำเนาหนังสือแก้ไขฯ ไปยังนักวิจัย   
19 พ.ค. 59  จนท. รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   
-
12
 แผ่นรองอเนกประสงค์แบบพกพา
  1. นายวิกรม วงษ์สุวรรณ์

1502004241 - 20 ต.ค. 58 จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย
(06 มี.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
06 มี.ค. 62  จนท.ส่งสำเนาหนังสือสำคัญไปยังนักวิจัย   
05 มี.ค. 62  นท.รับหนังสือสำคัญจากกรมฯ   
03 ต.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด    
30 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
24 ก.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 ส.ค. 61  รับหนังสือแจ้งชำระค่าจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร   
18 ก.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
18 ก.ค. 60  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
16 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา *ครบกำหนด 13 ส.ค. 60   
10 ต.ค. 59  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ/จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์   
07 ต.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
05 ก.ย. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไข   
15 ก.ค. 59  จนท.จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งแก้ไขฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
12 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ *ครบกำหนด 10 ต.ค. 59   
23 ธ.ค. 58  จนท.ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
01 ธ.ค. 58  ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จจังหวัด   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ์ฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
20 พ.ย. 58  นักวิจัยส่งไฟล์เพิ่มเติม/จนท.ยกร่างคำขอ/ร่างสัญญาโอนสิทธิ์/จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
12 พ.ย. 58  ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดและเอกสารประกอบเพิ่มเติม   
20 ต.ค. 58  รับคำขอ   
-
13
 แป้งแต่งหน้าจากผงไหมไร้ทัลคัม
  1. รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ และคณะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

- - 30 ต.ค. 58 จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด
(01 ก.ย. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
01 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ/ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง. พาณิชย์จังหวัด   
30 ส.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์คำแปลภาษาอังกฤษ   
04 ก.ค. 59  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
04 ก.ค. 59  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียม ประกาศโฆษณา *กำหนด 1 ก.ย. 59   
01 ธ.ค. 58  ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิชย์จังหวัด   
24 พ.ย. 58  จนท.รับคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
24 พ.ย. 58  นักวิจัยชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม/นักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
23 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี/จนท.สอบถามไปยังนักวิจัยเพื่อยืนยันการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
17 พ.ย. 58  ยกร่างคำขอฯ/ส่งไฟล์การแก้ไขไปยังนักวิจัย/ร่างสัญญาโอนสิทธิบัตร/แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญา   
30 ต.ค. 58  รับคำขอ/ครวจสอบเอกสารเบื้องต้น   
-
14
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่มีสองช่องรับลมปรับตำแหน่งได้
  1. อาจารย์ชลธี โพธ์ทอง

1503001741 - 22 มิ.ย. 58 จจนท.เรียมคำขอเสนออธิการบดี
(02 ต.ค. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
02 ต.ค. 62  จจนท.เรียมคำขอเสนออธิการบดี   
24 มิ.ย. 62  จนท.รับหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี   
28 มิ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
21 มิ.ย. 61  จนท.รับหนังสือแจ้งชำระค่าประกาศแบะจดทะเบียนครั้งที่ 1   
05 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
04 เม.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
28 มี.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
20 ก.พ. 61  จนท. รับหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3    
25 ก.ย. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิย์จังหวัด   
25 ก.ย. 60  จนท.รับเอกสารจากงานจสารบรรณ   
18 ก.ย. 60  จนท.เตรียมเอกสารเสนออธิการบดี   
08 ส.ค. 60  จนท.ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด   
30 มิ.ย. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 *ครบกำหนด 24 ก.ย.60   
09 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
09 ธ.ค. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนออธิการบดี   
12 ก.ย. 59  จนท.ยื่นคำขอไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด *ครบกำหนด 9 ธ.ค. 59   
12 ก.ย. 59  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
30 ส.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอผ่อนผันแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1 เสนออธิการบดี   
18 ก.ค. 59  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม   
15 มิ.ย. 59  จนท.ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมไปยังนักวิจัย   
14 มิ.ย. 59  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ   
11 ธ.ค. 58  จนท. ยื่นคำขอฯ(แก้ไข) ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
30 พ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
27 พ.ย. 58  จนท. แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
28 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
24 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
21 ก.ย. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
21 ก.ย. 58  จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
28 ส.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอน   
22 มิ.ย. 58  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
15
 กรรมวิธีการผลิตมีซีลีเนียมอินทรีย์สูงจากแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
  1. ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล และคณะ

1501004987 - 31 ส.ค. 58 จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิย์จังหวัด
(16 ธ.ค. 59)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 ธ.ค. 59  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังสนง.พาณิย์จังหวัด   
16 ธ.ค. 59  จนท.รับคำขอจากงานสารบรรณ   
09 ธ.ค. 59  จนท.เตรียมคำขอแก้ไขเสนออธิการบดี   
28 ก.ย. 59  จนท.รับคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 *ครบกำหนด 26 ธ.ค. 59   
04 ก.ย. 58  จนท. เตรียมสำเนาคำขอฯ ส่งไปยังนักวิจัย   
24 ส.ค. 58  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 ส.ค. 58  จนท.รับเอกสารคำขอฯ จากงานสารบรรณ   
17 ก.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ/จนท.เตรียมเอกสารคำขอฯ เสนออธิการบดี   
15 ส.ค. 58  จนท.แก้ไขสัญญาโอน ครั้งที่3   
03 ก.ค. 58  จนท.แก้ไขสัญญาโอนฯ ครั้งที่ 2/ แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอน   
04 มิ.ย. 58  นักวิจัยลงนามสัญญาฯ   
03 มิ.ย. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ ครั้งที่ 2   
14 ม.ค. 58  แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนฯ   
12 ม.ค. 58  จนท.ยกร่างคำขอฯ/ร่างสัญญาโอนฯ   
10 ก.ย. 57  รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
16
 กรรมวิธีการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือวิธีไฮโดรไพนิกส์(Hydroponics)
  1. นางปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
  2. นางสุมาลี ชูกำแหง
  3. นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล
  4. น.ส.ศรัญญา มณีทอง
  5. นางอรวรรณ ชินราศรี

1201004202 - 06 มี.ค. 55 จนท. แจ้งนักวิจัยส่งคำแปลขอถือสิทธิ / บทสรุป เป็นภาษาอังกฤษ
(16 พ.ย. 58)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
16 พ.ย. 58  จนท. แจ้งนักวิจัยส่งคำแปลขอถือสิทธิ / บทสรุป เป็นภาษาอังกฤษ   
12 พ.ย. 58  จนท. รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา ครั้งที่1 *ครบกำหนด 25/12/58   
28 ต.ค. 56  จนท. ส่งสำเนาคำขอฯ ไปยังนักวิจัย   
06 ส.ค. 55  จนท. ยื่นคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
06 ส.ค. 55  จนท. รับคำขอจากงานสารบรรณ   
02 ส.ค. 55  เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
17 มิ.ย. 55  ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ/แจ้งนักวิจัยลงนาม   
15 มิ.ย. 55  ยกร่างคำขอฯ   
12 มิ.ย. 55  รับคำขอฯ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
17
 เครื่องฆ่าจุลินทรีย์ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0702000115 - 05 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
18
 "รถตัดอ้อยขนาดเล็ก "
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0702000116 - 05 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
19
 เครื่องกลั่นสุราแบบสูญญากาศ
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0702000114 - 05 ม.ค. 50 ยื่นขอจดทะเบียน
-
20
 เครื่องกลั่นสุราแบบสูญญากาศ
  1. นายทนงศักดิ์ มูลตรี

0603001032 - - ยื่นขอจดทะเบียน
-
3