ตรวจสอบงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภท    ปี พ.ศ.
ฐานข้อมูลขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของ นักวิจัย มมส.
ประเภท สิทธิบัตร รวมทุก พ.ศ.
  [อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2562]

ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร วันรับคำขอ สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
1
 ฉากกั้น
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000659 - 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(15 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
2
 ราวจับพยุงตัว
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000658 - 23 พ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(15 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
15 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
14 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
08 ก.พ. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
23 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
3
 แผ่นกระเบื้องไม้ 1
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000809 - 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
08 ก.พ. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
4
 แผ่นกระเบื้อง 3
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

- 1902000806 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
5
 แผ่นกระเบื้อง 4
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000810 - 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
6
 แผ่นกระเบื้อง 5
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000811 - 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
7
 แผ่นกระเบื้องโมเสก 6
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000807 - 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
14 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62   นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
06 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
29 ม.ค. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
8
 แผ่นกระเบื้อง 2
  1. ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์

1902000808 - 24 ธ.ค. 61 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด
(27 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิชย์จังหวัด   
27 ก.พ. 62   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
13 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
08 ก.พ. 62  จนท.แจ้งนักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิ   
07 ก.พ. 62  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิ   
24 ธ.ค. 61   จนท.รับคำขอ   
-
9
 กระดาษที่ผลิตจากหญ้านวลน้อยและกรรมวิธีการผลิต
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

- - 06 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(27 ธ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
27 ธ.ค. 61   จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
27 ธ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
20 ธ.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
29 ต.ค. 61  จนท.ยกคำรขอ   
03 ก.ย. 61  นักวิจัยส่งไฟล์รายละเอียด / นักวิจัยลงนามสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61   จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ   
-
10
 โคมไฟนวลน้อย 4
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004098 - 06 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(12 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
12 ก.พ. 62   จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.พ. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร    
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61   จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61   จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
11
 โคมไฟนวลน้อย 3
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004099 - 06 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(12 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
12 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.พ. 62   จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
11 ก.ย. 61   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61   จนท.รับคำขอ   
-
12
 โคมไฟนวลน้อย 1
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004100 - 06 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(12 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
12 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ    
06 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62   จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
13
 โคมไฟนวลน้อย 2
  1. นายวุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

1802004101 - 06 มิ.ย. 61 จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์
(12 ก.พ. 62)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
12 ก.พ. 62  จนท.ยื่นคำขอฯทางไปรษณีย์   
12 ก.พ. 62  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
06 ก.พ. 62  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
05 ก.พ. 62  จนท.ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งกรม   
06 ธ.ค. 61  จนท.รับหนังแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยัง สนง.พาณิชย์จังหวัด   
10 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
04 ก.ย. 61  นักวิจัยลงนามเอกสาร   
03 ก.ย. 61  แจ้งนักวิจัยลงนามฯ / เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
30 ส.ค. 61  จนท.ยกร่างคำขอฯ / ร่างสัญญาโอนสิทธิฯ   
07 มิ.ย. 61  จนท.ตรวจสอบเบื้องต้น/แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
06 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอ   
-
14
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ สู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
  1. อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่,รศ.ดรงลาวิตร พงศ์วัชร์

- - - จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(19 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 ต.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอการ เสนออธิการ   
28 ก.ย. 61  แจ้งผู้ประสานงานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
00 ก.ย. 61  จนท.ส่ง EMS ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
28 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการบดี   
20 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอและเอกสารประกอบเสนออธิการ   
17 ส.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอและสัญญาโอนสิทธและหนังสือมอบอำนาจ   
31 ก.ค. 61  จนท.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งข้มูลมายัง จนท.   
13 ก.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายะเอียด "แรงบันดาลใจและที่มาของการสร้างสรรค์"   
11 ก.ค. 61   จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น   
-
15
 การพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อ
  1. อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่,รศ.ดรงลาวิตร พงศ์วัชร์

- - 11 ก.ค. 61 จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(19 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
05 ต.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอการ เสนออธิการ    
28 ก.ย. 61  แจ้งผู้ประสานงานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม    
20 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
03 ก.ย. 61  จนท.ส่ง EMS ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
28 ส.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการบดี   
20 ส.ค. 61  จนท.เตรียมคำขอและเอกสารประกอบเสนออธิการ   
17 ส.ค. 60  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมคำขอและสัญญาโอนสิทธและหนังสือมอบอำนาจ   
31 ก.ค. 61  จนทงประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม   
20 ก.ค. 61  ผู้สร้างสรรค์ส่งข้มูลมายัง จนท.   
13 ก.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์ส่งรายะเอียด "แรงบันดาลใจและที่มาของการสร้างสรรค์"   
11 ก.ค. 61  จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น   
-
16
 เฉ่งก๋อ
  1. อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่,รศ.ดรงลาวิตร พงศ์วัชร์

- - - จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด
(19 ต.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 ต.ค. 61  จนท.ส่งคำขอไปยังพาณิชย์จังหวัด   
16 ต.ค. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
20 ก.ย. 61  แจ้งผู้ประสานงานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม   
20 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารคำขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
03 ก.พ. 61  จนท.ส่ง EMS ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
28 ส.ค. 61  จนทงรับเอกสารที่งานสารบรรณ   
27 ส.ค. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
20 ส.ค. 61  จนท.เตรียเอกสารคำขอ แบะเอกสารประกอบ เสนออธิการ   
17 ส.ค. 61  แจ้งผู้สร้างสรรค์เซ็นต์สัญญาโอนสิทธิ์   
06 ส.ค. 61  จนท.จัดเตรียมเอกสารคำขอ สัญญาโอนสิทธิ์ และหนังสือมอบอำนาจ   
13 ก.ค. 61  จนท.ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตในเรื่องการจดแจ้งข้อมูลและการถือสิทธิ์ร่วมกัน และการจัดส่งเอกสาร    
10 ก.ค. 61   จนท.รับคำขอตรวจสอบตำขอเบื้องต้น    
-
17
 เครื่องร้อยใบยาสูบ
  1. อ.สุพรรณ ยั่งยืน

1801007108 - 27 มิ.ย. 61 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(19 พ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 พ.ย. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 พ.ย. 61  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
13 พ.ย. 61  จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการ   
12 พ.ย. 61  นัดพบผู้ประดิษฐ์เกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์   
21 ก.ย. 61  จนท.รับเอกสารจาก สกว   
18 ก.ย. 61  จนท.เตรียมเอกสารประกอบการยื่นจดเสนออธิการ   
26 ก.ค. 61  อยู่ระหว่างการ ประสานงาน สกว เรื่องหนังสือสัญญา   
20 ก.ค. 61  จนท.ร่างสัญญาโอนสิทธิ และ หนังสือมอบอำนาจส่งให้ สกว ตรวขสอบ   
15 ก.ค. 61  จนท.ร่างคำขอ   
07 ก.ค. 61  ติดต่อประสานงานกับ สกว เรื่องดำเนินกรยื่นจดสิธิบัตรและถือสิทธิร่วมกัน   
27 มิ.ย. 61  จนท.รับคำขอตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
18
 เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็อดพืช
  1. อ.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ

1801007105 - 14 พ.ย. 61 จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด
(19 พ.ย. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
19 พ.ย. 61  จนท.ส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด   
19 พ.ย. 61  จนท.รับหนังสือที่งานสารบรรณ   
15 พ.ย. 61  จนท.เสนอคำขอให้อธิการลงนาม   
14 พ.ย. 61  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
19
 ลวดลายผ้า สร้อยสุวิทย์
  1. น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
(08 พ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
09 เม.ย. 61   จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61   จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
09 ต.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
24 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ    
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59  จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
20
 ลวดลายผ้า ลายแม่บท
  1.  น.ส.สราลี กิจเจริญศักดิ์กุล

- - 24 พ.ค. 59 จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
(08 พ.ค. 61)
[ดูสถานะย้อนหลัง]
วันเ/เดือน/ปี สถานะ
08 พ.ค. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด   
04 พ.ค. 61  จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรณ   
01 พ.ค. 61  จนท.รับหนังสือการชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา   
19 เม.ย. 61  จนท.ยื่นคำขอฯไปยังพาณิจย์จังหวัด   
12 ม.ค. 61   จนท.รับเอกสารจากงานสารบรรร   
09 ม.ค. 61   จนท.เตรียมคำขอเสนออธิการบดี   
09 ม.ค. 61  จนท.แก้ไขเพิ่มเติม   
04 ม.ค. 61  จนท.รับหนังสือคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   
09 ต.ค. 60   จนท.ยื่นคำขอฯ ผ่านไปรษณีย์   
09 ต.ค. 60   จนท.รับเอกสารจากานสารบรรณ   
04 ต.ค. 60  จนท.เตรียมคำขอฯ เสนออธิการบดี   
13 ก.ค. 60  จนท.รับหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมฯ ครั้งที่ 1   
27 ม.ค. 60  จนท.ยื่นคำขอฯ ไปยังพาณชย์จังหวัด   
24 ม.ค. 60  จนท.รับเอกสารที่งานสารบรรณ   
10 ม.ค. 60  จนท.เตรีียมคำขอเสนออธิการบดี   
27 พ.ค. 59  จนท.แจ้งนักวิจัยส่งเอกสารเพิ่มเติม   
24 พ.ค. 59   จนท.รับคำขอ/ตรวจสอบคำขอเบื้องต้น   
-
1