เทคนิคการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เทคนิคการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

          ใน 1 คำขอ มี 1 การประดิษฐ์เท่านั้น หรือเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวพันกันจนแยกจากกันไม่ได้จนถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกัน อาจเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, ระบบและการใช้ เป็นต้น
การเขียนคำบรรยายการประดิษฐ์ต้องสอดคล้องกับ
          (1) มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
               และพ.ร.บ. สิทธิบัตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
          (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 และ
          (3) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิ วันยื่นคำขอในต่างประเทศ
               เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำนวนซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
                    - ใช้กระดาษปอนด์สีขาวเรียบ ไม่มีเส้น ขนาด A4 โดยใช้หน้าเดียว ตามแนวตั้ง เว้นแต่ รูปเขียน
                       อาจใช้ตามแนวนอนได้
                    - ระบุหมายเลขประจำหน้าและจำนวนหน้าทั้งหมดไว้กลางหน้ากระดาษด้านบนของทุกหน้าตามลำดับตัวอย่าง
                       เช่น หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า
                    - มีหมายเลขกำกับไว้ที่ด้านซ้ายทุก 5 บรรทัดตามลำดับข้อความในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ
                      และบทสรุปการประดิษฐ์
                    - ใช้หน่วยที่แสดงน้ำหนัก และหน่วยการวัดปริมาณอื่นๆตามหลักสากล
                    - ใช้ถ้อยคำเป็นศัพท์เฉพาะ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในศิลปะหรือวิทยาการสาขานั้น ๆ
                    - ไม่ขดลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีคำหรือข้อความใดๆระหว่างบรรทัด
                       เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีจำเป็น โดยไม่ต้องทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด
                    - ในการเขียนคำบรรยายการประดิษฐ์ ให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือ 4 ส่วน (กรณีที่มีรูปแนบมาด้วย) ดังนี้

          ส่วนที่ 1 รายระเอียดการประดิษฐ์ ต้องมีหัวข้อต่อไปนี้(สลับหัวข้อได้ถ้าทำให้เข้าใจดีขึ้น)
                    1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
                    2) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
                    3) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
                    4) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
                    5) คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ(ถ้ามีในส่วนที่ 4)
                    6) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
                    7) วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

          ส่วนที่ 2 ข้อถืออสิทธิ
          ส่วนที่ 3 บทสรุปการประดิษฐ์
          ส่วนที่ 4 รูปเขียน(ถ้ามี)


รายละเอียดการประดิษฐ์

ในส่วนที่เป็นรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องมีหัวข้อต่อไปนี้

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
          ชื่อควรบอกให้รู้ว่า เป็นการประดิษฐ์เรื่องอะไร และการตั้งชื่อควรบ่งบอกให้ผู้อ่านทราบว่าการประดิษฐ์นี้มีลักษณะสำคัญทางเทคนิคอย่างไรด้วย เช่น ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์=ชื่อผลิตภัณฑ์+กระบวนการที่คิดขึ้นมาใหม่/ปรับปรุง

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
          สาขา………ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ………………… (ใช้ประโยคนี้แล้วเติมข้อความ) เช่น สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในส่วนที่เกี่ยวกับ…………………………….

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
          ควรกล่าวถึงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ แบบเดียวกันของงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ตามคำขอฯนี้ (ช่วย Review patent ที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ตามคำขอนี้อย่างน้อย 1 ฉบับ) ว่ามีชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ และขั้นตอนอะไรบ้าง (ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ) ที่มีการใช้ที่ตั้งใจเหมือนกัน (อยู่ในสาขาวิทยาการเดียวกันหรือสาขาวิทยาการที่ใกล้เคียงกัน) ว่ามีลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างไรบ้าง มีปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์และกระบวนการอะไรบ้างที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการจะปรับปรุงหรือแก้ไขด้วยการประดิษฐ์นี้

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
ให้กล่าวถึงส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วน และขั้นตอน เงื่อนไข หรือสภาวะของการปฏิบัติการที่เป็นลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของการประดิษฐ์ และความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นี้ (เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวไว้ใน “ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง”)

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ถ้ามี)
เขียนบรรยายย่อๆ ว่าเป็นรูปเขียนที่ต้องการแสดงให้เห็นอะไรของงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือของการประดิษฐ์นี้ เช่น รูปเขียนสูตรโครงสร้าง กราฟ เป็นต้น

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
          ให้บรรยายจนผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำตามได้ เช่น กรณีที่การประดิษฐ์เป็น “ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ” ให้บรรยายลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การผลิตหรือการประกอบชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบให้เป็นผลิตภัณฑ์นั้น และบรรยายถึงขั้นตอน สภาวะ (เงื่อนไข) ที่กระทำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน มีรูปร่างเป็นอย่างไร (ถ้าสิ่งนี้จำเป็น) จากนั้นให้บรรยายตัวอย่างกระบวนการของการประดิษฐ์ของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ในหน้าที่การทำงานของแต่ละชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ การนำไปใช้ (ใช้อย่างไร) ควรอธิบายกว้างๆ ก่อนแล้วยกตัวอย่างโดยการอ้างอิงรูปเขียน เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
          เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ

          ต้องระบุลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของการประดิษฐ์ที่จะขอคุ้มครองโดยสมบูรณ์ โดยสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 ข้อ ขึ้นอยู่กับว่าการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะหรือกระบวนการที่ซับซ้อนหรือไม่ และหากต้องการแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายๆ ข้อ ข้อแรกของข้อถือสิทธิจะเป็นข้อถือสิทธิหลัก ที่บรรยายถึงลักษณะที่ประสงค์จะขอความคุ้มครองที่ชัดเจน ส่วนข้อต่อ ๆ ไป จะเป็นข้อถือสิทธิรองที่อ้างถึงข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือสิทธิรองข้ออื่น ที่ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพิ่มเติม

บทสรุปการประดิษฐ์

          สรุปสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) โดยต้องระบุลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรย่อๆ ให้รู้ว่าเป็นการประดิษฐ์เรื่องอะไร ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของการประดิษฐ์เป็นอย่างไร การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงและใช้การประดิษฐ์นี้เพื่ออะไร เพื่อให้ผู้อ่านนึกภาพการประดิษฐ์นี้ได้