วิสัยทัศน์
“ มุ่งมั่นการให้บริการ ให้คำปรึกษาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
ปรัชญา
“ มุ่งมั่นให้คำปรึกษา นำพาความคิดสู่การคุ้มครอง ”
ค่านิยมองค์กร
“ส่งเสริมการคุ้มครองทางความคิด มุ่งจิตบริการให้คำปรึกษา นำพาความก้าวหน้าสู่องค์กร”