ความเป็นมาของ MSU IPMO
              หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Intellectual Property Management Office, MSU-IPMO) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สืบเนื่องจาก สกอ. ได้ริเริ่มโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิด “บริษัทจัดตั้งใหม่” (Start-Up) และ “ผู้ประกอบการใหม่” (Entrepreneurs) ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโต โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถหลุด (Spin-Off) ออกไปวิสาหกิจทั้งในแบบ Micro-SME และ SME เต็มรูปในอนาคตได้ จากนั้น สกอ. คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นต้องมีการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนขึ้นเพื่อให้เป็น “ท่อส่ง” ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเกิดวงจรรายได้แก่สถาบันอุดมศึกษาในระยะยาว นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น

              ปัจจุบันหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ภายใต้การบริหารงานของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการ และส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นการให้บริการ ให้คำปรึกษาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นไปสู่ผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ