พันธกิจ
1. ให้บริการ ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ตลอดจนผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ม
    มากขึ้น
3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. สร้างเสริมและสนับสนุนการอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อ
    ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
การบริการ
1. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์


หมายเหตุ: กรณียื่นขอรับความคุ้มครองในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกร่างคำขอฯ และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร