ค่าธรรมเนียม
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  ฉบับละ ๕๐๐ บาท
 
คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับละ ๒๕๐ บาท
 
คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและยื่นขอ
ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐ คำขอขึ้นไป
๒,๒๕๐ บาท   
 
การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ๒๕๐ บาท   
 
คำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร       ฉบับละ ๒๕๐  บาท
  
คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ ๒๕๐  บาท   
   
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร    ฉบับละ ๕๐๐  บาท  

 

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ปีที่ ๕ ๑,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๖ ๑,๒๐๐ บาท
ปี่ที่ ๗ ๑,๖๐๐ บาท
ปีที่ ๘ ๒,๒๐๐ บาท
ปีที่ ๙ ๓,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๑๐ ๔,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๑๑ ๕,๒๐๐ บาท
ปีที่ ๑๒ ๖,๖๐๐ บาท
ปีที่ ๑๓ ๘,๒๐๐ บาท
ปีที่ ๑๔ ๑๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๑๕ ๑๒,๐๐๐บาท
ปีที่ ๑๖ ๑๔,๒๐๐ บาท
ปีที่ ๑๗ ๑๖,๖๐๐ บาท 
ปีที่ ๑๘ ๑๙,๒๐๐ บาท
ปีที่ ๑๙ ๒๒,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๒๐ ๒๕,๐๐๐ บาท

หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว        ๑๔๐,๐๐๐ บาท

 

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ปีที่ ๕ ๕๐๐ บาท
ปีที่ ๖ ๖๕๐ บาท
ปีที่ ๗ ๙๕๐ บาท
ปีที่ ๘ ๑,๔๐๐ บาท
ปีที่ ๙ ๒,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๑๐ ๒,๗๕๐ บาท

หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว     ๗,๕๐๐ บาท

 

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับอนุสิทธิบัตร
ปีที่ ๕ ๗๕๐ บาท
ปีที่ ๖ ๑,๕๐๐บาท

หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว    ๒,๐๐๐ บาท

 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ ๑ ๖,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๙,๐๐๐ บาท

 

 

คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๒๕๐ บาท
 
คำขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๒๕๐ บาท
 
คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
      
ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร    ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
 
ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฉบับละ   ๕๐ บาท
 
คำอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๕๐๐ บาท   

 

การรับรองสำเนาเอกสาร 

เอกสารเกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ  ๕๐ บาท
เอกสารไม่เกิน ๑๐ หน้า หน้าละ    ๕ บาท
 
คำขออื่น ๆ ฉบับละ  ๕๐ บาท