ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พศ.2561
        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชนืสูงสุดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จึงวางระเบียบไว้ไฟล์แนนด้านล่าง
:: รายละเอียดระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ไฟล์แนบรายละเอียด


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชั้น ๑ อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๗๕๔๑๙๒ ภายใน ๑๗๓๕ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม....
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส. อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์: 043-754192 E-mail : uic.msu@gmail.com หรือทาง Facebook: Uic msu


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
อ่าน 226
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1