UIC จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “สร้างแบรนด์อย่างไรให้ติดตลาดกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า”
        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “สร้างแบรนด์อย่างไรให้ติดตลาดกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า” ขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายพนมกร เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ บุคลากร นิสิตและ ศิษย์เก่า เข้าร่วมกว่า 70 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ บุคลากร นิสิตและ ศิษย์เก่า ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการให้ความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้าหรือบริการสามารถมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในตลาดไทยและต่างประเทศได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและแนะนำการดำเนินงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (MSU-IPMO)ให้เป็นที่รู้จักภายในประชาคมผู้ประกอบการธุรกิจ อย่างกว้างขวางต่อไป ที่มา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส #UICIPMO #UICTBI


เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2558
อ่าน 905
ไฟล์แนบ :
ประมวลผลภาพ :
 ข่าวสารทั้งหมด
1