บุคลากร หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธานที่ปรึกษาศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายพนมกร เวชกามา

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวอทิตยา โพนทอง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาววันวิสาข์ บุญกล้า

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม