การยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
การยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

      1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือ
          กับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
            - แบบฟอร์มประกอบคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
            - ผลงานที่ต้องการยื่นจด 2 ชุด (หนังสือ, ตำรา, แผ่น CD ฯลฯ)
          กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ
            - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)
                  * กรณีมีผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมหลายคน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ต้องลงวันที่) จำนวน
              2 ชุด มาพร้อมกัน
      2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์,หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบต่างๆ
          เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ผู้สร้างสรรค์และคณะลงนาม
      3. ส่งเอกสารให้อธิการบดีลงนาม
      4. ส่งเอกสารคำขอฯ ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามHighslide JS


หมายเหตุ : สามารถโหลดแบบฟอร์มคำขอต่างๆได้ที่ http:www.ipmo.msu.ac.th