การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. ผู้ประดิษฐ์แจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ประดิษฐ์จัดเตรียมคำขอและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอยื่นฯ ต่อหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ดังนี้
    เอกสารประกอบการการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
            - แบบฟอร์มประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                (Invention Disclosure Form)
            - รายละเอียดการประดิษฐ์
            - ข้อถือสิทธิ
            - บทสรุปการประดิษฐ์
            - รูปเขียน (ถ้ามี)
            - เอกสารประกอบคำขอ เช่น
                        * สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ต้องลงวันที่) จำนวน 2 ชุด
                        * สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ต้องลงวันที่) จำนวน 2 ชุด
                        * เอกสารอื่นๆ


Highslide JS


หมายเหตุ : สามารถโหลดแบบฟอร์มคำขอต่างๆได้ที่ http:www.ipmo.msu.ac.th